ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรม ประกวดสวดมนต์แปล(สวดบาลีแปลไทย) ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 94 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนอมรศิลป์ จ.นครราชสีมา 93 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 92.33 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนวัดป่านาเชือก จ.มหาสารคาม 90.66 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ จ.นครราชสีมา 89 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนทศพรวิทยา จ.บุรีรัมย์ 88.66 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา จ.ศรีสะเกษ 87 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนบำรุงวิทยา จ.บุรีรัมย์ 87 ระดับเหรียญทอง 7
9 โรงเรียนภูมิพิชญ จ.อุดรธานี 86.66 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนรักเรียนพิทยา จ.ขอนแก่น 84.33 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา จ.สกลนคร 84.33 ระดับเหรียญทอง 10
12 โรงเรียนมงคลศึกษา จ.ชัยภูมิ 84 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนอนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 83.66 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา จ.บึงกาฬ 83 ระดับเหรียญทอง 14
15 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ จ.อุบลราชธานี 82.33 ระดับเหรียญทอง 15
16 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา จ.อุดรธานี 81.66 ระดับเหรียญทอง 16
17 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 81.66 ระดับเหรียญทอง 16
18 โรงเรียนเคียวนำ จ.ศรีสะเกษ 82 ระดับเหรียญทอง 18
19 โรงเรียนการกุศลวัดยางเครือ จ.ร้อยเอ็ด 78.66 ระดับเหรียญเงิน 19
20 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร จ.ยโสธร 77.66 ระดับเหรียญเงิน 20

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION