ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรม ประกวดสวดมนต์แปล(สวดบาลีแปลไทย) ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอมรศิลป์ จ.นครราชสีมา 94 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนวัดป่านาเชือก จ.มหาสารคาม 91.75 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย จ.นครราชสีมา 91.5 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 89.75 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนการกุศลวัดยางเครือ จ.ร้อยเอ็ด 87.75 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนสิงห์วงศ์ จ.บุรีรัมย์ 84.5 ระดับเหรียญทอง 6

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION