ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ช่วงชั้นม.๔-ม.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง จ.ขอนแก่น 92 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 90 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนปิยศึกษา (มัธยมวัดดอนขวาง) จ.นครราชสีมา 88 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนสิงห์วงศ์ จ.บุรีรัมย์ 86 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 84 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนปลูกปัญญา จ.นครราชสีมา 82 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนพิชญวิทย์ จ.อุดรธานี 78 ระดับเหรียญเงิน 7

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION