ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee หลักสูตรสามัญ ช่วงชั้นม.๔-ม.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 100 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 80 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนปัญจดี จ.ชัยภูมิ 80 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
4 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 70 ระดับเหรียญเงิน 4
5 โรงเรียนภูมิพิชญ จ.อุดรธานี 70 ระดับเหรียญเงิน 4
6 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา จ.สุรินทร์ 60 ระดับเหรียญทองแดง 6
7 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 60 ระดับเหรียญทองแดง 6
8 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ จ.ร้อยเอ็ด 60 ระดับเหรียญทองแดง 6

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION