ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรม การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ช่วงชั้นม.๔-ม.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์ 94 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนภูมิพิชญ จ.อุดรธานี 92 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 92 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
4 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง จ.ขอนแก่น 90 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 87 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น 86 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนปัญจดี จ.ชัยภูมิ 85 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง จ.ร้อยเอ็ด 84 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนปิยศึกษา (มัธยมวัดดอนขวาง) จ.นครราชสีมา 83 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา จ.สุรินทร์ 82 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 81 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม จ.ศรีสะเกษ 80 ระดับเหรียญทอง 12

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION