ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ช่วงชั้นม.๔-ม.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนแสนสุข จ.บุรีรัมย์ 95 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น 92 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนสิงห์วงศ์ จ.บุรีรัมย์ 89 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 87 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา จ.นครราชสีมา 85 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย จ.ขอนแก่น 82 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนปิยศึกษา (มัธยมวัดดอนขวาง) จ.นครราชสีมา 80 ระดับเหรียญทอง 7

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION