ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรม ประกวดสวดมนต์แปล(สวดบาลีแปลอังกฤษ) ช่วงชั้นม.๔-ม.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 97.25 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนสิงห์วงศ์ จ.บุรีรัมย์ 93.75 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนเทพนุสรณ์ จ.อุดรธานี 92.25 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง จ.ศรีสะเกษ 91.75 ระดับเหรียญทอง 4

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION