ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ช่วงชั้นม.๔-ม.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอาเวมารีอา จ.อุบลราชธานี 84.17 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง จ.ขอนแก่น 81.67 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนดำรงวิทยา จ.อุบลราชธานี 75.67 ระดับเหรียญเงิน 3
4 โรงเรียนโพธิวิชญา จ.เลย 72.67 ระดับเหรียญเงิน 4
5 โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์ 68.67 ระดับเหรียญทองแดง 5
6 โรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น 66.33 ระดับเหรียญทองแดง 6
7 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 63.67 ระดับเหรียญทองแดง 7
8 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา จ.สุรินทร์ 58.33 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 8
9 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ จ.ร้อยเอ็ด 55.33 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 9
10 โรงเรียนพิชญวิทย์ จ.อุดรธานี 51.33 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 10

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION