ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม การประกวดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (ทำหนังสือเล่มเล็ก) ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพงษศิริวิทยา จ.นครราชสีมา 96 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล จ.ขอนแก่น 94.66 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา จ.อุบลราชธานี 93.33 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร จ.ยโสธร 92.66 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข จ.มหาสารคาม 92.66 ระดับเหรียญทอง 4
6 โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ จ.กาฬสินธุ์ 92.66 ระดับเหรียญทอง 4
7 โรงเรียนมะนะศึกษา จ.ชัยภูมิ 92.66 ระดับเหรียญทอง 4
8 โรงเรียนวานิชวิทยา จ.นครราชสีมา 90.33 ระดับเหรียญทอง 5
9 โรงเรียนพันธกิจศึกษา จ.อุดรธานี 90.33 ระดับเหรียญทอง 5
10 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา จ.ศรีสะเกษ 86 ระดับเหรียญทอง 6
11 โรงเรียนอาเวมารีอา จ.อุบลราชธานี 86 ระดับเหรียญทอง 6
12 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 84 ระดับเหรียญทอง 7
13 โรงเรียนภัทรดล จ.ร้อยเอ็ด 83.33 ระดับเหรียญทอง 8
14 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต จ.หนองคาย 80 ระดับเหรียญทอง 9
15 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา จ.บึงกาฬ 77.33 ระดับเหรียญเงิน 10
16 โรงเรียนพิชญวิทย์ จ.อุดรธานี 77.33 ระดับเหรียญเงิน 10
17 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 75.33 ระดับเหรียญเงิน 11
18 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร จ.ศรีสะเกษ 74.33 ระดับเหรียญเงิน 12
19 โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์ จ.ขอนแก่น 74.33 ระดับเหรียญเงิน 12
20 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา จ.มหาสารคาม 73.33 ระดับเหรียญเงิน 13
21 โรงเรียนประจันตวิทยา จ.เลย 72.66 ระดับเหรียญเงิน 14
22 โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา จ.กาฬสินธุ์ 72.33 ระดับเหรียญเงิน 15
23 โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา จ.สุรินทร์ 69.33 ระดับเหรียญเงิน 16
24 โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ จ.บุรีรัมย์ 69.33 ระดับเหรียญเงิน 16
25 โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 69.33 ระดับเหรียญเงิน 16
26 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา จ.บุรีรัมย์ 69.33 ระดับเหรียญเงิน 16

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION