ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม การประกวดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (ทำหนังสือเล่มเล็ก) ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์ 92 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 89 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนพิชญวิทย์ จ.อุดรธานี 88 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนอาเวมารีอา จ.อุบลราชธานี 87 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนพิชญบัณฑิต ๒ จ.อุดรธานี 87 ระดับเหรียญทอง 4
6 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 86 ระดับเหรียญทอง 5
7 โรงเรียนพงษศิริวิทยา จ.นครราชสีมา 82 ระดับเหรียญทอง 6
8 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 81 ระดับเหรียญทอง 7
9 โรงเรียนสีทองอุปถัมภ์ จ.อุบลราชธานี 77 ระดับเหรียญเงิน 8
10 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 74 ระดับเหรียญเงิน 9
11 โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด 73 ระดับเหรียญเงิน 10
12 โรงเรียนมัธยมธษพล จ.กาฬสินธุ์ 72 ระดับเหรียญเงิน 11
13 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย จ.ขอนแก่น 71 ระดับเหรียญเงิน 12
14 โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 69 ระดับเหรียญทองแดง 13
15 โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา จ.สุรินทร์ 68 ระดับเหรียญทองแดง 14
16 โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ จ.กาฬสินธุ์ 67 ระดับเหรียญทองแดง 15
17 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต จ.หนองคาย 67 ระดับเหรียญทองแดง 15
18 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว จ.ร้อยเอ็ด 64 ระดับเหรียญทองแดง 16

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION