ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม การประกวดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (ทำหนังสือเล่มเล็ก) ช่วงชั้นม.๔-ม.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด 84 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนพิชญวิทย์ จ.อุดรธานี 82 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์ 80 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 75 ระดับเหรียญเงิน 4
5 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา จ.มหาสารคาม 72 ระดับเหรียญเงิน 5
6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 71 ระดับเหรียญเงิน 6
7 โรงเรียนอาเวมารีอา จ.อุบลราชธานี 68 ระดับเหรียญทองแดง 7
8 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา จ.สุรินทร์ 67 ระดับเหรียญทองแดง 8
9 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา จ.นครราชสีมา 66 ระดับเหรียญทองแดง 9
10 โรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบม จ.เลย 65 ระดับเหรียญทองแดง 10

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION