ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 90 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น 85 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ จ.บุรีรัมย์ 81 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 77 ระดับเหรียญเงิน 4
5 โรงเรียนอมรศิลป์ จ.นครราชสีมา 73 ระดับเหรียญเงิน 5
6 โรงเรียนแสนสุข จ.บุรีรัมย์ 68 ระดับเหรียญทองแดง 6
7 โรงเรียนเซนต์เมรี จ.อุดรธานี 67 ระดับเหรียญทองแดง 7
8 โรงเรียนสีทองอุปถัมภ์ จ.อุบลราชธานี 67 ระดับเหรียญทองแดง 7
9 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น จ.ขอนแก่น 65 ระดับเหรียญทองแดง 9
10 โรงเรียนพระกุมารศึกษา จ.มหาสารคาม 65 ระดับเหรียญทองแดง 9
11 โรงเรียนรวมสินวิทยา จ.ศรีสะเกษ 64 ระดับเหรียญทองแดง 11
12 โรงเรียนนิรมลวิทยา จ.สกลนคร 63 ระดับเหรียญทองแดง 12
13 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว จ.ร้อยเอ็ด 62 ระดับเหรียญทองแดง 13
14 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 62 ระดับเหรียญทองแดง 13

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION