ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี กิจกรรม การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 96.3 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนรวมสินวิทยา จ.ศรีสะเกษ 89.3 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนเซนต์เอเมลี จ.อุบลราชธานี 85 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบม จ.เลย 84.3 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ จ.ร้อยเอ็ด 84.3 ระดับเหรียญทอง 4
6 โรงเรียนแสนสุข จ.บุรีรัมย์ 83.6 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 83.6 ระดับเหรียญทอง 6
8 โรงเรียนพระกุมารศึกษา จ.มหาสารคาม 83.3 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา จ.อุดรธานี 83 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนพงษศิริวิทยา จ.นครราชสีมา 83 ระดับเหรียญทอง 9
11 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ จ.บุรีรัมย์ 83 ระดับเหรียญทอง 9
12 โรงเรียนเทพปัญญา จ.อุดรธานี 82 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 81.6 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ จ.กาฬสินธุ์ 81.3 ระดับเหรียญทอง 14
15 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 81.3 ระดับเหรียญทอง 14
16 โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 76.3 ระดับเหรียญเงิน 16
17 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 74.3 ระดับเหรียญเงิน 17

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION