ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี กิจกรรม การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) ช่วงชั้นม.๔-ม.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 94 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 92 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 87 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด 86 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม จ.ศรีสะเกษ 84 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนอาเวมารีอา จ.อุบลราชธานี 84 ระดับเหรียญทอง 5
7 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ จ.ร้อยเอ็ด 81 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์ 77 ระดับเหรียญเงิน 8

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION