ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฎศิลป์ กิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ช่วงชั้นป.๑-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก จ.หนองคาย 94.4 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร จ.ยโสธร 91.8 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 91.4 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์ จ.นครราชสีมา 87.8 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนประจันตวิทยา จ.เลย 86.8 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนอนุบาลนงค์เยาว์ จ.ชัยภูมิ 86.2 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 85.6 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 85.2 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ จ.ชัยภูมิ 85.2 ระดับเหรียญทอง 8
10 โรงเรียนสมเด็จ จ.อุบลราชธานี 85 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 83.6 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนกิตติรวี จ.กาฬสินธุ์ 83.4 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนอนุบาลสวนสน จ.ขอนแก่น 82.8 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร จ.นครราชสีมา 82.4 ระดับเหรียญทอง 14
15 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 82.4 ระดับเหรียญทอง 14
16 โรงเรียนแสนสุข จ.บุรีรัมย์ 82.4 ระดับเหรียญทอง 14
17 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 82.2 ระดับเหรียญทอง 17
18 โรงเรียนอนุบาลณัฐชาวดี จ.มหาสารคาม 81.2 ระดับเหรียญทอง 18
19 โรงเรียนเพลินจิตพัฒนา จ.เลย 81.2 ระดับเหรียญทอง 19

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION