ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรพิเศษ) ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวานิชวิทยา จ.นครราชสีมา 92.33 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว จ.บุรีรัมย์ 91.67 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนโฮลี่เมรีอุดรธานี จ.อุดรธานี 91.33 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา จ.ขอนแก่น 91 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนบำรุงวิทยา จ.บุรีรัมย์ 89.33 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนเก้งเต็ก จ.นครราชสีมา 89 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนอุดรวิทยา จ.อุดรธานี 87.17 ระดับเหรียญทอง 7

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION