ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา จ.อุบลราชธานี 95 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย จ.เลย 90 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนทศพรวิทยา จ.บุรีรัมย์ 89 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา จ.บุรีรัมย์ 89 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
5 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา จ.ขอนแก่น 88 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น จ.สุรินทร์ 87 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 87 ระดับเหรียญทอง 6
8 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง จ.ขอนแก่น 87 ระดับเหรียญทอง 6
9 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร จ.นครราชสีมา 87 ระดับเหรียญทอง 6
10 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 85 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา จ.ศรีสะเกษ 85 ระดับเหรียญทอง 10
12 โรงเรียนมารดาทรงธรรม จ.ศรีสะเกษ 84 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 82 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนกมลาลักษณ์วังสามหมอ จ.อุดรธานี 82 ระดับเหรียญทอง 13
15 โรงเรียนสมฤทัย จ.กาฬสินธุ์ 81 ระดับเหรียญทอง 15
16 โรงเรียนพระกุมารอุบล จ.อุบลราชธานี 81 ระดับเหรียญทอง 15
17 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 80 ระดับเหรียญทอง 17
18 โรงเรียนอนุบาลสงกรานต์ จ.ร้อยเอ็ด 80 ระดับเหรียญทอง 17
19 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 79 ระดับเหรียญเงิน 19
20 โรงเรียนอนุบาลญาริดา จ.อุดรธานี 78 ระดับเหรียญเงิน 20
21 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี จ.มุกดาหาร 75 ระดับเหรียญเงิน 21
22 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต จ.หนองคาย 73 ระดับเหรียญเงิน 22
23 โรงเรียนอนุบาลอินนัดดา จ.หนองบัวลำภู 72 ระดับเหรียญเงิน 23
24 โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 72 ระดับเหรียญเงิน 23
25 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร จ.ยโสธร 70 ระดับเหรียญเงิน 25

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION