ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์ 85.2 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา จ.อำนาจเจริญ 84.6 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ จ.บุรีรัมย์ 83.4 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนเทพนุสรณ์ จ.อุดรธานี 82.6 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนพงษศิริวิทยา จ.นครราชสีมา 82 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนเทพปัญญา จ.อุดรธานี 79.5 ระดับเหรียญเงิน 6
7 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ จ.บึงกาฬ 78.8 ระดับเหรียญเงิน 7
8 โรงเรียนรวมสินวิทยา จ.ศรีสะเกษ 78.7 ระดับเหรียญเงิน 8
9 โรงเรียนศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี 77 ระดับเหรียญเงิน 9
10 โรงเรียนพระกุมารศึกษา จ.มหาสารคาม 76.7 ระดับเหรียญเงิน 10
11 โรงเรียนเก้งเต็ก จ.นครราชสีมา 75 ระดับเหรียญเงิน 11
12 โรงเรียนวัดเวฬุวัน จ.กาฬสินธุ์ 72 ระดับเหรียญเงิน 12
13 โรงเรียนนิรมลวิทยา จ.สกลนคร 72 ระดับเหรียญเงิน 12
14 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 71.4 ระดับเหรียญเงิน 14
15 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น 71.3 ระดับเหรียญเงิน 15
16 โรงเรียนมัธยมธษพล จ.กาฬสินธุ์ 69.8 ระดับเหรียญเงิน 16
17 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา จ.ขอนแก่น 69.3 ระดับเหรียญเงิน 17
18 โรงเรียนมงคลศึกษา จ.ชัยภูมิ 69 ระดับเหรียญทองแดง 18

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION