ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพระกุมารศึกษา จ.มหาสารคาม 91 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 90 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา จ.อุดรธานี 88 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนแสนสุข จ.บุรีรัมย์ 87 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนเซนต์เอเมลี จ.อุบลราชธานี 86 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ จ.อุบลราชธานี 85 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง จ.ศรีสะเกษ 84 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 83 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น 82 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น 81 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนอมรศิลป์ จ.นครราชสีมา 81 ระดับเหรียญทอง 10
12 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 80 ระดับเหรียญทอง 11
13 โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ จ.กาฬสินธุ์ 80 ระดับเหรียญทอง 11

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION