ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ กิจกรรม การแข่งขันโปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนมารดาทรงธรรม จ.ศรีสะเกษ 98 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา จ.นครพนม 97 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ จ.กาฬสินธุ์ 96 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนอนุบาลถนอมจิตร จ.ขอนแก่น 95 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนบำรุงวิทยา จ.บุรีรัมย์ 93 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนประจันตวิทยา จ.เลย 91 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 90 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว จ.บุรีรัมย์ 89 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนอนุบาลสายฝนศึกษา จ.ชัยภูมิ 89 ระดับเหรียญทอง 8
10 โรงเรียนมะนะศึกษา จ.ชัยภูมิ 86 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนพระกุมารอุบล จ.อุบลราชธานี 85 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล จ.ขอนแก่น 82 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น จ.สุรินทร์ 82 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ จ.นครราชสีมา 82 ระดับเหรียญทอง 13
15 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 80 ระดับเหรียญทอง 15
16 โรงเรียนจริยานุสรณ์ จ.หนองบัวลำภู 80 ระดับเหรียญทอง 15
17 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร จ.ยโสธร 79 ระดับเหรียญเงิน 17
18 โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 75 ระดับเหรียญเงิน 18
19 โรงเรียนเพชรสุวรรณวิเทศศาสตร์ จ.หนองบัวลำภู 75 ระดับเหรียญเงิน 18
20 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จ.ร้อยเอ็ด 75 ระดับเหรียญเงิน 18
21 โรงเรียนเกียรติขจรวิทยา จ.มหาสารคาม 75 ระดับเหรียญเงิน 18
22 โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ จ.นครราชสีมา 72 ระดับเหรียญเงิน 22
23 โรงเรียนคริสเตียนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 72 ระดับเหรียญเงิน 23
24 โรงเรียนพระกุมารศึกษา จ.มหาสารคาม 71 ระดับเหรียญเงิน 24
25 โรงเรียนภูมิพิชญ จ.อุดรธานี 69 ระดับเหรียญทองแดง 25
26 โรงเรียนดำรงวิทยา จ.อุบลราชธานี 69 ระดับเหรียญทองแดง 25
27 โรงเรียนเจริญวิทยา จ.อำนาจเจริญ 68 ระดับเหรียญทองแดง 27
28 โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร จ.ยโสธร 66 ระดับเหรียญทองแดง 28
29 โรงเรียนอนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 65 ระดับเหรียญทองแดง 29
30 โรงเรียนพิชญวิทย์ จ.อุดรธานี 65 ระดับเหรียญทองแดง 29

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION