ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา จ.นครพนม 92 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนบุญณดาวิทยา จ.นครราชสีมา 86 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนบำรุงวิทยา จ.บุรีรัมย์ 82 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ จ.บุรีรัมย์ 80 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนสมนึกพิทยา จ.ยโสธร 78 ระดับเหรียญเงิน 5
6 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี จ.มุกดาหาร 76 ระดับเหรียญเงิน 6
7 โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา จ.กาฬสินธุ์ 74 ระดับเหรียญเงิน 7
8 โรงเรียนมารดาทรงธรรม จ.ศรีสะเกษ 72 ระดับเหรียญเงิน 8
9 โรงเรียนวรรณรสนุสรณ์ จ.อุดรธานี 72 ระดับเหรียญเงิน 8
10 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย จ.นครราชสีมา 72 ระดับเหรียญเงิน 8
11 โรงเรียนศศิกานต์น้ำโสม จ.อุดรธานี 72 ระดับเหรียญเงิน 8
12 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม จ.ชัยภูมิ 70 ระดับเหรียญเงิน 12
13 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก จ.หนองคาย 68 ระดับเหรียญทองแดง 13
14 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต จ.หนองคาย 68 ระดับเหรียญทองแดง 13
15 โรงเรียนกรุณาศึกษา จ.ขอนแก่น 68 ระดับเหรียญทองแดง 13
16 โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ จ.สกลนคร 66 ระดับเหรียญทองแดง 16
17 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น จ.สุรินทร์ 64 ระดับเหรียญทองแดง 17
18 โรงเรียนมารีวิทยา จ.ศรีสะเกษ 62 ระดับเหรียญทองแดง 18
19 โรงเรียนเจริญวิทยา จ.อำนาจเจริญ 62 ระดับเหรียญทองแดง 18
20 โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ จ.กาฬสินธุ์ 60 ระดับเหรียญทองแดง 20
21 โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์ จ.บึงกาฬ 60 ระดับเหรียญทองแดง 20
22 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 60 ระดับเหรียญทองแดง 20
23 โรงเรียนอนุบาลถนอมจิตร จ.ขอนแก่น 60 ระดับเหรียญทองแดง 20
24 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 56 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 24
25 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 52 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 25
26 โรงเรียนอาเวมารีอา จ.อุบลราชธานี 52 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 25
27 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 50 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 27
28 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว จ.ร้อยเอ็ด 44 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 28
29 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง จ.อุบลราชธานี 40 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 29
30 โรงเรียนเกียรติขจรวิทยา จ.มหาสารคาม 40 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 29
31 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กยศวดี จ.ยโสธร 42 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 31
32 โรงเรียนอนุบาลอินนัดดา จ.หนองบัวลำภู 38 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 32
33 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาท่าบม จ.เลย 36 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 33
34 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข จ.มหาสารคาม 36 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 33

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION