การแข่งขันทักษะวิชาการ และประกวดสิ่งประดิษฐ์ มหกรรมวันการศึกษาเอกชน
เสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


ลำดับ โรงเรียน จำนวนรายการ จำนวนนักเรียน จำนวนผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนแสงนิลทวนทองวิทยา 0 0 0
2 โรงเรียนอนุบาลบุญมีวิทยา 0 0 0
3 โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ 4 6 5
4 โรงเรียนชาญยุทธวิทยา 0 0 0
5 โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ 13 27 17
6 โรงเรียนอนุบาลบานเย็น 0 0 0
7 โรงเรียนอนุบาลสาธิตศึกษา 0 0 0
8 โรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน 0 0 0
9 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน 4 14 7
10 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 9 11 9
11 โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ 0 0 0
12 โรงเรียนการะเกตุวิทยา 0 0 0
13 โรงเรียนอนุบาลบงกชเพชรมณี 0 0 0
14 โรงเรียนรุ่งรัศมีเดชาวิทย์ 0 0 0
15 โรงเรียนมัธยมธษพล 6 11 10
16 โรงเรียนอนุบาลลำปาว 4 15 10
17 โรงเรียนกิตติรวี 1 10 1
18 โรงเรียนบานเย็นศึกษา 0 0 0
19 โรงเรียนเอกปัญญา 24 53 25
20 โรงเรียนอนุบาลณัฐริกา 0 0 0
21 โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา 0 0 0
22 โรงเรียนบุญมีวิทยา 2 3 3
23 โรงเรียนอนุบาลการะเกด 0 0 0
24 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา 10 17 10
25 โรงเรียนอนุบาลปรีดี 0 0 0
26 โรงเรียนอนุบาลธนัญญา 0 0 0
27 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 27 47 34
28 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ 0 0 0
29 โรงเรียนจรชนะศึกษา 0 0 0
30 โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ 2 3 2
31 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 3 16 9
32 โรงเรียนพุทธปัญญา 0 0 0
33 โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ 6 7 6
34 โรงเรียนอนุบาลพรบิดา 0 0 0
35 โรงเรียนบัณฑิตศึกษา 1 3 1
36 โรงเรียนอนุบาลเปรมจิต 0 0 0
37 โรงเรียนอนุบาลสรรพเลิศ 0 0 0
38 โรงเรียนคุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ 0 0 0
39 โรงเรียนอนุบาลอุดมพร 0 0 0
40 โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา 6 12 7
41 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 0 0 0
42 โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 8 14 11
43 โรงเรียนอนุบาลวราภรณ์ 0 0 0
44 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาเสริม 0 0 0
45 โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา 1 1 1
46 โรงเรียนรวมบัณฑิต 0 0 0
47 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 0 0 0
48 โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์ 0 0 0
49 โรงเรียนอนุบาลสมฤทัย 0 0 0
50 โรงเรียนเขาวงวิทยา 2 3 4
51 โรงเรียนสมฤทัย 3 6 6
52 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ กุฉินารายณ์ 11 12 11
  รวม 147 291 189