การแข่งขันทักษะวิชาการ และประกวดสิ่งประดิษฐ์ มหกรรมวันการศึกษาเอกชน
เสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


ลำดับ โรงเรียน จำนวนรายการ จำนวนนักเรียน จำนวนผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา 1 1 1
2 โรงเรียนอุ่นรักขอนแก่น 0 0 0
3 โรงเรียนปองทิพาศึกษา 0 0 0
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านปันรัก 0 0 0
5 โรงเรียนการกุศลวัดนายมวราราม 1 6 2
6 โรงเรียนมีสุข 0 0 0
7 โรงเรียนอนุบาลแก้วใจ 0 0 0
8 โรงเรียนรักเรียนพิทยา 3 14 6
9 โรงเรียนเมทนีดล 0 0 0
10 โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง 0 0 0
11 โรงเรียนเอกศึกษาขอนแก่น 2 4 2
12 โรงเรียนอนุบาลสุขสัมพันธ์ 0 0 0
13 โรงเรียนการกุศลวัดหนองกุง 0 0 0
14 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ 0 0 0
15 โรงเรียนอนุบาลเพชรลดา 0 0 0
16 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม 2 4 5
17 โรงเรียนซู่เอ็ง 3 6 4
18 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 10 18 11
19 โรงเรียนการศึกษาพิเศษมารีย์นิรมล 0 0 0
20 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น 0 0 0
21 โรงเรียนอนุบาลสุรีพร 0 0 0
22 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์ 2 2 2
23 โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์ 1 3 2
24 โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์ 2 6 4
25 โรงเรียนหทัยกิจคริสเตียน 0 0 0
26 โรงเรียนกฤชานันท์เขาสวนกวาง 0 0 0
27 โรงเรียนอนุบาลทันวิทยา 0 0 0
28 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 3 6 8
29 โรงเรียนอนุบาลมัญจาคริสเตียน 3 9 5
30 โรงเรียนพิชาภรณ์ 0 0 0
31 โรงเรียนอนุบาลพัฒนาเด็กศรีวิสุทธิ์ 2 6 5
32 โรงเรียนอนุบาลนันทพร 2 0 0 0
33 โรงเรียนอมตวิทยา 18 32 25
34 โรงเรียนอำไพพิทยา 0 0 0
35 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 16 32 18
36 โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 1 1
37 โรงเรียนกระแสพัฒนา 0 0 0
38 โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ 0 0 0
39 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 6 14 10
40 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 2 5 4
41 โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 0 0 0
42 โรงเรียนกรุณาศึกษา 6 17 8
43 โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 0 0 0
44 โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์ 0 0 0
45 โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม 1 1 1
46 โรงเรียนอนุบาลนวลน้อย 0 0 0
47 โรงเรียนพัฒนาการศึกษา 2 2 2
48 โรงเรียนอนุบาลศิวิไลย์ 0 0 0
49 โรงเรียนอนุบาลขวัญรัตน์ 0 0 0
50 โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์ 1 1 1
51 โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 1 1
52 โรงเรียนอนุบาลราษฎร์อำนวยศิลป์ 0 0 0
53 โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน 1 1 1
54 โรงเรียนอนุบาลศุภมน 0 0 0
55 โรงเรียนอนุบาลอินทร 0 0 0
56 โรงเรียนอนุบาลบ้านรักเรียน 0 0 0
57 โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย 0 0 0
58 โรงเรียนอนุบาลรวมฤทัย 0 0 0
59 โรงเรียนอนุบาลชุมแพ 3 4 3
60 โรงเรียนชุมแพวิทยา 0 0 0
61 โรงเรียนอนุบาลสุดรัก 0 0 0
62 โรงเรียนอนุบาลนันทาพร 0 0 0
63 โรงเรียนอนุบาลอภิรดี 0 0 0
64 โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่ 1 1 1
65 โรงเรียนอนุบาลโชคมณี 0 0 0
66 โรงเรียนอนุบาลพรทิพย์ 0 0 0
67 โรงเรียนสุรัสวดี 1 1 1
68 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา 4 4 4
69 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 4 5 4
70 โรงเรียนอนุบาลแก้วกรุณา 0 0 0
71 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนมารีย์พร 0 0 0
72 โรงเรียนอนุบาลกุลศิริ 0 0 0
73 โรงเรียนอนุบาลพิมานเด็ก 0 0 0
74 โรงเรียนสองภาษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0 0
75 โรงเรียนอนุบาลเพียงนภา 0 0 0
76 โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น 0 0 0
77 โรงเรียนอนุบาลสวนสน 2 11 8
78 โรงเรียนอนุบาลเพชรรัตน์ 0 0 0
79 โรงเรียนอนุบาลอุปบุตร 0 0 0
80 โรงเรียนอนุบาลราตรี 0 0 0
81 โรงเรียนอนุบาลปิ่นทิพย์ 0 0 0
82 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 7 13 7
83 โรงเรียนอนุบาลบุญพร้อง 0 0 0
84 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 5 13 6
85 โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ 0 0 0
86 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21 34 27
87 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา 0 0 0
88 โรงเรียนพระกุมารเยซูขอนแก่น 1 1 1
89 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 9 24 8
90 โรงเรียนวรรณรัตน์ศึกษา 0 0 0
91 โรงเรียนอนุบาลเบญจพร 0 0 0
92 โรงเรียนพัฒนาเด็ก 0 0 0
93 โรงเรียนญาณไพศาลวิทยา 0 0 0
94 โรงเรียนพัฒนาเด็ก ประชาสโมสร 0 0 0
95 โรงเรียนอนุบาลสาธิตพงษ์ภิญโญ 0 0 0
96 โรงเรียนอนุบาลณัฐสุดา 0 0 0
97 โรงเรียนอินทรวิทยา 0 0 0
98 โรงเรียนอนุบาลวรวิมล 4 5 4
99 โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ 0 0 0
100 โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง 11 27 11
101 โรงเรียนอนุบาลเรณู 0 0 0
102 โรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์ 2 2 2
103 โรงเรียนสุนทรพรมคุณศึกษา 0 0 0
104 โรงเรียนอนุบาลปานทิพย์ 0 0 0
105 โรงเรียนอนุบาลสิรียากร 0 0 0
106 โรงเรียนอนุบาลลดาวัลย์ 0 0 0
107 โรงเรียนอนุบาลสมสวัสดิ์ 0 0 0
108 โรงเรียนอนุบาลกุลฤดีแวงน้อย 0 0 0
109 โรงเรียนอนุบาลสามพี่น้อง 0 0 0
110 โรงเรียนกัลยาณีวิทยา 1 1 1
111 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา 11 13 12
112 โรงเรียนการกุศลวัดโพธิ์ทอง 1 1 1
113 โรงเรียนไพบูลย์วิทยาเต่านอ 0 0 0
114 โรงเรียนอนุบาลถนอมจิตร 4 15 8
115 โรงเรียนอนุบาลพรชิตา 0 0 0
116 โรงเรียนเอี่ยมอินทร 0 0 0
117 โรงเรียนพิกุลแก้วศึกษา 0 0 0
118 โรงเรียนอนุบาลลูกหลวง 0 0 0
119 โรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์ 0 0 0
120 โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก 0 0 0
121 โรงเรียนดรุณาลัย 0 0 0
122 โรงเรียนการกุศลวัดสมสะอาด 0 0 0
123 โรงเรียนอนุบาลพรสวรรค์ 0 0 0
124 โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย 2 3 3
125 โรงเรียนเพ็ญบุรี 2 2 2
126 โรงเรียนบ้านพร้อมบุญ 0 0 0
127 โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา 0 0 0
128 โรงเรียนชุมแพสองภาษา 0 0 0
129 โรงเรียนศักดิ์ธวัชศึกษา 0 0 0
130 โรงเรียนรัตน์ฉัตร 0 0 0
131 โรงเรียนอนุบาลเอกศึกษา 0 0 0
  รวม 186 372 243