การแข่งขันทักษะวิชาการ และประกวดสิ่งประดิษฐ์ มหกรรมวันการศึกษาเอกชน
เสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


ลำดับ โรงเรียน จำนวนรายการ จำนวนนักเรียน จำนวนผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนชุลีมาสก์ศึกษา 2 4 4
2 โรงเรียนปัญจดี 19 28 19
3 โรงเรียนพุฒิชัยวิทยา 0 0 0
4 โรงเรียนมงคลศึกษา 6 19 6
5 โรงเรียนมะนะศึกษา 7 11 8
6 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 23 33 27
7 โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ 5 10 5
8 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตราชัยภูมิ 0 0 0
9 โรงเรียนศรีเทพบาล 1 2 1
10 โรงเรียนสวนวิทยา 0 0 0
11 โรงเรียนสัมมาสิกขาหินผาฟ้าน้ำ 0 0 0
12 โรงเรียนสาคริชวิทยา 5 6 5
13 โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธุ์1 0 0 0
14 โรงเรียนอนุบาลนงค์เยาว์ 7 18 7
15 โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม 0 0 0
16 โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม2 0 0 0
17 โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม 0 0 0
18 โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 4 25 15
19 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 0 0 0
20 โรงเรียนอนุบาลปรีญาภัทร 0 0 0
21 โรงเรียนอนุบาลภัทรศึกษา 0 0 0
22 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 9 11 9
23 โรงเรียนอนุบาลสายฝนศึกษา 7 9 8
24 โรงเรียนอนุบาลสำราญยงค์ 1 3 2
25 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวแดง 2 4 3
26 โรงเรียนอนุบาลหลวงภักดี 0 0 0
27 โรงเรียนอนุบาลเขียนปัญญา 0 0 0
28 โรงเรียนอนุบาลเรืองชาญ 3 13 7
29 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์วิทยา 0 0 0
30 โรงเรียนอินทรศึกษา 0 0 0
31 โรงเรียนโบว์มอนท์ร่วมพัฒนา 3 19 4
32 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี2 14 15 15
33 โรงเรียนไพเราะวิทยา (อนุบาล) 1 1 3
34 โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล 4 7 5
  รวม 123 238 153