การแข่งขันทักษะวิชาการ และประกวดสิ่งประดิษฐ์ มหกรรมวันการศึกษาเอกชน
เสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


ลำดับ โรงเรียน จำนวนรายการ จำนวนนักเรียน จำนวนผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนสันตยานันท์ 0 0 0
2 โรงเรียนตงเจี่ย 0 0 0
3 โรงเรียนนิลวรรณ 0 0 0
4 โรงเรียนอนุบาลธาตุพนม 0 0 0
5 โรงเรียนอนุบาลเชษฐานงนุช 0 0 0
6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก 5 7 7
7 โรงเรียนอนุบาลเรณูนคร 0 0 0
8 โรงเรียนอนุบาลมีสุข 1 3 1
9 โรงเรียนอนุบาลบรรดิษฐ์น้อย 0 0 0
10 โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 0 0 0
11 โรงเรียนอนุบาลจุฬาวดี 0 0 0
12 โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 0 0 0
13 โรงเรียนอนุบาลกิ่งกาญจน์นาแก 1 3 2
14 โรงเรียนอนุบาลปัณฑิตา 0 0 0
15 โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว 0 0 0
16 โรงเรียนบรรดิษฐ์ศึกษา 0 0 0
17 โรงเรียนอนุบาลอัญชลี 0 0 0
18 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณนาหว้า 0 0 0
19 โรงเรียนอนุบาลวรรณรัตน์ 3 5 7
20 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 19 25 19
21 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 5 7 7
22 โรงเรียนอนุบาลอัญมณี 0 0 0
23 โรงเรียนมัธยมบ้านสวน 0 0 0
24 โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว 1 3 2
  รวม 35 53 45