การแข่งขันทักษะวิชาการ และประกวดสิ่งประดิษฐ์ มหกรรมวันการศึกษาเอกชน
เสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


ลำดับ โรงเรียน จำนวนรายการ จำนวนนักเรียน จำนวนผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนวรเวทยากร 4 9 6
2 โรงเรียนบำรุงวิทยา 10 31 18
3 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 0 0 0
4 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 11 15 15
5 โรงเรียนอนุบาลวันนา 1 1 2
6 โรงเรียนพินสิริ 0 0 0
7 โรงเรียนพอดีวิทยา 0 0 0
8 โรงเรียนทศพรวิทยา 14 44 16
9 โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์ 3 5 8
10 โรงเรียนอนุบาลทศพร 0 0 0
11 โรงเรียนจิตติมาธีรวิทยา 0 0 0
12 โรงเรียนแสนสุข 21 65 30
13 โรงเรียนภรภัทร 1 2 2
14 โรงเรียนชนิดา 0 0 0
15 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 15 27 21
16 โรงเรียนนิภาศิริ 6 7 8
17 โรงเรียนตุลยาธร 0 0 0
18 โรงเรียนกมลลักษณ์ 5 7 6
19 โรงเรียนมารีพิทักษ์ 2 2 4
20 โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 4 6 5
21 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 10 12 17
22 โรงเรียนอนุบาลรัตน 0 0 0
23 โรงเรียนอนุบาลเอื้อแววมณี 0 0 0
24 โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ 6 13 11
25 โรงเรียนฉงจี้ 0 0 0
26 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 10 17 13
27 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 25 54 48
28 โรงเรียนอนุบาลเตรียมพัฒน์ 0 0 0
29 โรงเรียนอนุบาลธีรา 7 7 7
30 โรงเรียนรุ่งนภาอนุสรณ์ศาสตร์ 0 0 0
31 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภา 0 0 0
32 โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา 4 6 5
33 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาโนนดินแดง 1 1 1
34 โรงเรียนมีชัยพัฒนา 16 28 18
35 โรงเรียนสิงห์วงศ์ 7 33 15
36 โรงเรียนศรทิพย์วิจิตรปัญญา 0 0 0
  รวม 183 392 276