การแข่งขันทักษะวิชาการ และประกวดสิ่งประดิษฐ์ มหกรรมวันการศึกษาเอกชน
เสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


ลำดับ โรงเรียน จำนวนรายการ จำนวนนักเรียน จำนวนผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 10 11 11
2 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 7 10 9
3 โรงเรียนอนุบาลสกุลรัตน์ 0 0 0
4 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก 0 0 0
5 โรงเรียนอนุบาลอภิสิทธิปัญญา 0 0 0
6 โรงเรียนอนุบาลพิสมัย 0 0 0
7 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 14 41 24
8 โรงเรียนอนุบาลสายรุ้ง 0 0 0
9 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 3 7 5
10 โรงเรียนอนุบาลจอนวิทยกุล 0 0 0
11 โรงเรียนอนุบาลเกียรติขจร 0 0 0
12 โรงเรียนจันทนภาศึกษา 0 0 0
13 โรงเรียนอนุบาลมาลีรัตน์ 0 0 0
14 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ 0 0 0
15 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 19 27 22
16 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 20 31 25
17 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ 3 3 4
18 โรงเรียนวัดกลางโกสุม 11 44 22
19 โรงเรียนจอนวิทยกุล 4 12 4
20 โรงเรียนอนุบาลศรีจันทร์ 0 0 0
21 โรงเรียนเกียรติขจรวิทยา 3 4 4
22 โรงเรียนศุภประภา 2 4 3
23 โรงเรียนอนุบาลเรียบร้อย 0 0 0
24 โรงเรียนอนุบาลณัฐชาวดี 1 10 3
25 โรงเรียนอนุบาลธันยพร 0 0 0
26 โรงเรียนพัฒนศึกษา 0 0 0
27 โรงเรียนอนุบาลพรเทพ 5 6 10
28 โรงเรียนการกุศลวัดสถานสงเคราะห์ 0 0 0
29 โรงเรียนวัดป่านาเชือก 4 27 7
30 โรงเรียนอนุบาลกรอบสุข 0 0 0
31 โรงเรียนพงศ์พัชรวิทย์ 0 0 0
32 โรงเรียนอนุบาลวรัญญาวิทย์ 0 0 0
33 โรงเรียนอนุบาลจิตรานนท์ 0 0 0
34 โรงเรียนอนุบาลอุ่นรัก 2 2 2
  รวม 108 239 155