การแข่งขันทักษะวิชาการ และประกวดสิ่งประดิษฐ์ มหกรรมวันการศึกษาเอกชน
เสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


ลำดับ โรงเรียน จำนวนรายการ จำนวนนักเรียน จำนวนผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลอินทร์-โฮม 0 0 0
2 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 2 9 5
3 โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 2 2 2
4 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 11 49 24
5 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภายโสธร 0 0 0
6 โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล 0 0 0
7 โรงเรียนอนุบาลแก้วปัญญาอุปถัมภ์ 1 3 2
8 โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ 5 5 5
9 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กยศวดี 5 7 7
10 โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ 3 8 3
11 โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 0 0 0
12 โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร 4 5 4
13 โรงเรียนสมนึกพิทยา 6 10 7
14 โรงเรียนอนุบาลสายสมร 2 3 2
15 โรงเรียนอนุบาลใหม่ปัญญานุสรณ์ค้อวัง 0 0 0
16 โรงเรียนอนุบาลจำรูญพุทธรินทร์ 4 5 4
17 โรงเรียนอนุบาลทองขาว 5 6 5
18 โรงเรียนอนุบาลชื่นใจ 7 11 9
19 โรงเรียนพระกุมารยโสธร 0 0 0
20 โรงเรียนเพชรน้ำหนึ่ง 1 1 1
  รวม 58 124 80