การแข่งขันทักษะวิชาการ และประกวดสิ่งประดิษฐ์ มหกรรมวันการศึกษาเอกชน
เสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


ลำดับ โรงเรียน จำนวนรายการ จำนวนนักเรียน จำนวนผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนกมลวิทยา 0 0 0
2 โรงเรียนการกุศลวัดกลาง 4 6 4
3 โรงเรียนการกุศลวัดยางเครือ 18 49 33
4 โรงเรียนการกุศลวัดหนองนกเอี้ยง 0 0 0
5 โรงเรียนช.วิทยา 1 3 3
6 โรงเรียนบัณฑิตวิทยา 0 0 0
7 โรงเรียนประชานิยมปณิธานพัฒน์ 0 0 0
8 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 76 140 95
9 โรงเรียนพุทธเมตตาร้อยเอ็ด 0 0 0
10 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ(รัตนวิมลอนุสรณ์) 0 0 0
11 โรงเรียนศรีศิลปวิทยาลัย 0 0 0
12 โรงเรียนภัทรดล 6 9 6
13 โรงเรียนศิลานครวิทยา 0 0 0
14 โรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัย 0 0 0
15 โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย 0 0 0
16 โรงเรียนสุคนธ์ศึกษา 0 0 0
17 โรงเรียนอนุบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า 0 0 0
18 โรงเรียนอนุบาลชัยชูวิทย์ 0 0 0
19 โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี 0 0 0
20 โรงเรียนอนุบาลทองสตา 5 7 5
21 โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 0 0 0
22 โรงเรียนอนุบาลภัทรดล 0 0 0
23 โรงเรียนอนุบาลรุ่งเรืองวัฒนา 0 0 0
24 โรงเรียนอนุบาลสงกรานต์ 4 6 4
25 โรงเรียนอนุบาลสมประสงค์ 0 0 0
26 โรงเรียนอนุบาลอุดมพันธ์ 0 0 0
27 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว 8 11 10
28 โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง 2 12 4
29 โรงเรียนอนุบาลเอกกมล 0 0 0
30 โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร 3 4 6
31 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ 12 22 17
32 โรงเรียนเจริญศึกษา 1 3 1
33 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ 6 6 11
34 โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์ 0 0 0
35 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 7 8 7
36 โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง 13 18 13
37 โรงเรียนสหมิตรพิทยา 1 1 1
38 โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง 4 6 8
  รวม 171 311 228