การแข่งขันทักษะวิชาการ และประกวดสิ่งประดิษฐ์ มหกรรมวันการศึกษาเอกชน
เสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


ลำดับ โรงเรียน จำนวนรายการ จำนวนนักเรียน จำนวนผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนมานิตวิทยาคม 0 0 0
2 โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 11 32 13
3 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 4 7 4
4 โรงเรียนมารีวิทยา 38 52 55
5 โรงเรียนมารดาทรงธรรม 15 25 17
6 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา 0 0 0
7 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 14 19 15
8 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 3 12 4
9 โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา 0 0 0
10 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา 1 6 3
11 โรงเรียนรวมสินวิทยา 18 34 34
12 โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก 0 0 0
13 โรงเรียนเคียวนำ 13 28 18
14 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด 0 0 0
15 โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 1 1 1
16 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 13 43 24
17 โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาศีรษะอโศก 0 0 0
18 โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา 0 0 0
19 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 3 14 6
20 โรงเรียนอนุบาลจอมจิต 0 0 0
21 โรงเรียนอนุบาลนครศึกษา 0 0 0
22 โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 0 0 0
23 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 0 0 0
24 โรงเรียนวัดจันทาราม 0 0 0
25 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 5 11 6
26 โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา 0 0 0
27 โรงเรียนวัดหนองสิมรังสรรค์วิทยา 0 0 0
28 โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง 3 10 5
29 โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ 2 11 3
  รวม 144 305 208