การแข่งขันทักษะวิชาการ และประกวดสิ่งประดิษฐ์ มหกรรมวันการศึกษาเอกชน
เสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


ลำดับ โรงเรียน จำนวนรายการ จำนวนนักเรียน จำนวนผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 0 0 0
2 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 0 0 0
3 โรงเรียนอนุบาลสิริพร 0 0 0
4 โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ 4 7 5
5 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 14 20 18
6 โรงเรียนนิรมลวิทยา 12 23 13
7 โรงเรียนอนุบาลวรรณทอง 0 0 0
8 โรงเรียนเมธาศึกษา 4 6 8
9 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 5 16 8
10 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ 10 15 10
11 โรงเรียนอนุบาลร่วมฤทัย 0 0 0
12 โรงเรียนประภัสสรสกลนคร 0 0 0
13 โรงเรียนอนุบาลจิตธิดา 0 0 0
14 โรงเรียนอนุบาลนวลมณี 0 0 0
15 โรงเรียนอนุบาลภวิกา 0 0 0
16 โรงเรียนอนุบาลภนิตา 0 0 0
17 โรงเรียนอนุบาลจินดาพร 0 0 0
18 โรงเรียนอุดมจิตวิทยา 0 0 0
19 โรงเรียนอนุบาลปิยะธิดา 0 0 0
20 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ 0 0 0
21 โรงเรียนอนุบาลโกญจนาท 0 0 0
22 โรงเรียนอนุบาลร่มเกษ 0 0 0
23 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง 0 0 0
24 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 0 0 0
25 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 3 10 5
26 โรงเรียนอนุบาลจรูญลักษณ์ 0 0 0
27 โรงเรียนอนุบาลรพีพร 0 0 0
28 โรงเรียนอนุบาลชนิกานต์ 0 0 0
29 โรงเรียนอนุบาลสุรียาพร 0 0 0
30 โรงเรียนอนุบาลเจริญวัฒนา 0 0 0
31 โรงเรียนอนุบาลอังสนา 2 4 5
32 โรงเรียนอนุบาลปิ่นเกศ 0 0 0
33 โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล 0 0 0
34 โรงเรียนต้นเกษพิทยา 0 0 0
35 โรงเรียนมนเทียร 0 0 0
36 โรงเรียนปารวรรณศึกษา 0 0 0
37 โรงเรียนอนุบาลแสงมณี 0 0 0
38 โรงเรียนณัฐฑิยาสกลนคร 1 1 1
39 โรงเรียนภูพานหลวง 1 10 3
40 โรงเรียนอนุบาลบ้านทองพูน 0 0 0
41 โรงเรียนอนุบาลรัตนพร 0 0 0
42 โรงเรียนอนุบาลเก่งดีมีสุข 0 0 0
43 โรงเรียนอนุบาลภัทรวรรณ 0 0 0
44 โรงเรียนอนุบาลสรัลพร 0 0 0
45 โรงเรียนศรีสกลกิจการกุศลวัดศรีสุมังคล์ 0 0 0
46 โรงเรียนอนุบาลนิคมน้ำอูน 0 0 0
47 โรงเรียนกิจเจริญวิทยา 0 0 0
  รวม 56 112 76