การแข่งขันทักษะวิชาการ และประกวดสิ่งประดิษฐ์ มหกรรมวันการศึกษาเอกชน
เสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


ลำดับ โรงเรียน จำนวนรายการ จำนวนนักเรียน จำนวนผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนราชตั้งใจวิทยา 0 0 0
2 โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ 0 0 0
3 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 0 0 0
4 โรงเรียนอนุบาลโสมนัส 0 0 0
5 โรงเรียนอนุบาลศิริกุล 0 0 0
6 โรงเรียนอนุบาลสาริกา 0 0 0
7 โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง 1 3 2
8 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 0 0 0
9 โรงเรียนอนุบาลดวงรัตน์ 0 0 0
10 โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 0 0 0
11 โรงเรียนอนุบาลจินลดา 1 3 2
12 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 0 0 0
13 โรงเรียนอนุบาลกมลวรรณ 0 0 0
14 โรงเรียนอนุบาลภัทรมน 0 0 0
15 โรงเรียนสันติรักษ์ 1 1 1
16 โรงเรียนอนุบาลรัชดา 0 0 0
17 โรงเรียนอนุบาลปัญญารัตน์ 3 3 3
18 โรงเรียนอนุบาลเย็นจิต 0 0 0
19 โรงเรียนอนุบาลหัสดี 0 0 0
20 โรงเรียนอนุบาลเสาวลักษณ์ 0 0 0
21 โรงเรียนจินตนาปัญญาเลิศ 0 0 0
22 โรงเรียนอนุบาลฉัตรพงษ์ 0 0 0
23 โรงเรียนอนุบาลบัณทิตอักษร 0 0 0
24 โรงเรียนอนุบาลเฝ้าไร่ 0 0 0
25 โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ 13 16 15
26 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก 9 29 13
27 โรงเรียนบึงกาฬพิทักษ์ศึกษา 0 0 0
28 โรงเรียนอนุบาลวิภาวี 0 0 0
29 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 27 40 35
30 โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา 0 0 0
31 โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย 0 0 0
32 โรงเรียนอนุบาลจุฬารัตน์ 0 0 0
33 โรงเรียนการกุศลวัดธรรมาธิปไตย 0 0 0
34 โรงเรียนอนุบาลชโลบล 0 0 0
35 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด 0 0 0
36 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 0 0 0
37 โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ 0 0 0
38 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 0 0 0
  รวม 55 95 71