การแข่งขันทักษะวิชาการ และประกวดสิ่งประดิษฐ์ มหกรรมวันการศึกษาเอกชน
เสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


ลำดับ โรงเรียน จำนวนรายการ จำนวนนักเรียน จำนวนผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์วิทย์ 0 0 0
2 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูคริสเตียน 0 0 0
3 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 2 4 3
4 โรงเรียนอนุบาลกาบแก้วบัวบาน 0 0 0
5 โรงเรียนอนุบาลสุดา 0 0 0
6 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 3 7 9
7 โรงเรียนเฉลิมจักรศึกษา 0 0 0
8 โรงเรียนกาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา 1 1 2
9 โรงเรียนปัณณ์รักษ์ 0 0 0
10 โรงเรียนอนุบาลแสนโยธา 0 0 0
11 โรงเรียนสงวนศึกษา 6 15 9
12 โรงเรียนพัฒนบัณฑิต 0 0 0
13 โรงเรียนพุทธิปัญญา 0 0 0
14 โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ 0 0 0
15 โรงเรียนอนุบาลอินนัดดา 9 12 11
16 โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา 4 5 4
17 โรงเรียนสุนทรวิทยา 1 1 1
18 โรงเรียนแสนภักดีวิทยา 4 4 4
19 โรงเรียนอนุบาลอัจฉริยาคริสเตียน 0 0 0
20 โรงเรียนภูบดินทร์นุกูล 0 0 0
21 โรงเรียนอนุบาลกานวดี 0 0 0
22 โรงเรียนเพชรสุวรรณวิเทศศาสตร์ 7 12 18
  รวม 37 61 61