การแข่งขันทักษะวิชาการ และประกวดสิ่งประดิษฐ์ มหกรรมวันการศึกษาเอกชน
เสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


ลำดับ โรงเรียน จำนวนรายการ จำนวนนักเรียน จำนวนผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลเพื่อนเด็ก 0 0 0
2 โรงเรียนสหกิจวิทยา 0 0 0
3 โรงเรียนพันธกิจวิทยา 0 0 0
4 โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 0 0 0
5 โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 0 0 0
6 โรงเรียนกระจ่างวิทย์ 4 14 8
7 โรงเรียนทรงธรรมวิทยา 0 0 0
8 โรงเรียนอนุบาลอาภาพัชร 0 0 0
9 โรงเรียนหัตถกิจคริสเตียน 0 0 0
10 โรงเรียนเซนต์เมรี 20 49 20
11 โรงเรียนคุณากรณ์ 1 1 1
12 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ อุดรธานี 6 6 6
13 โรงเรียนอนุบาลลักษณ์สุข 0 0 0
14 โรงเรียนอนุบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม 0 0 0
15 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 26 33 40
16 โรงเรียนอนุบาลนันทวดี 0 0 0
17 โรงเรียนภูมิพิชญ 9 23 15
18 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 18 43 29
19 โรงเรียนมัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ 5 7 7
20 โรงเรียนเทพปัญญา 8 10 8
21 โรงเรียนกฤชานันท์ 0 0 0
22 โรงเรียนกมลาลักษณ์ 2 4 6
23 โรงเรียนอนุบาลวรสุเมธาวิทย์ 0 0 0
24 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 0 0 0
25 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านดุง 0 0 0
26 โรงเรียนพิชญวิทย์ 18 33 20
27 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 11 27 14
28 โรงเรียนอนุบาลญาริดา 5 8 7
29 โรงเรียนศศิกานต์น้ำโสม 3 4 3
30 โรงเรียนอนุบาลทิพากานต์ 0 0 0
31 โรงเรียนอุดรวิทยา 7 16 18
32 โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 0 0 0
33 โรงเรียนอนุบาลวาสนา 0 0 0
34 โรงเรียนปรมินทร์ 0 0 0
35 โรงเรียนมหฤทัยคริสเตียน 0 0 0
36 โรงเรียนอนุบาลลดา 0 0 0
37 โรงเรียนอนุบาลสุรสีห์ 0 0 0
38 โรงเรียนพิชญบัณฑิต ๒ 3 6 4
39 โรงเรียนอนุบาลปภาวรินทร์ 0 0 0
40 โรงเรียนอนุบาลพร้อมพัฒน์ 0 0 0
41 โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร 0 0 0
42 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี 1 1 1
43 โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาโพนสูง 0 0 0
44 โรงเรียนอนุบาลขวัญประชา 0 0 0
45 โรงเรียนอนุบาลปรมินทร์ 0 0 0
46 โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 3 2
47 โรงเรียนพัฒนาปัญญา 10 11 12
48 โรงเรียนเทพนุสรณ์ 7 20 11
49 โรงเรียนพรหมนิมิตศึกษา 0 0 0
50 โรงเรียนวาสนาศึกษา 0 0 0
51 โรงเรียนพันธกิจศึกษา 7 9 8
52 โรงเรียนวรรณรสนุสรณ์ 3 3 4
53 โรงเรียนอนุบาลพิมพลอย 0 0 0
54 โรงเรียนอนุบาลอุ่นใจ 2 2 5
55 โรงเรียนกมลาลักษณ์วังสามหมอ 3 7 3
56 โรงเรียนพิชญพิชญ์ 0 0 0
57 โรงเรียนทวิพัฒน์ 0 0 0
58 โรงเรียนโฮลี่เมรีอุดรธานี 2 3 2
  รวม 182 343 254