การแข่งขันทักษะวิชาการ และประกวดสิ่งประดิษฐ์ มหกรรมวันการศึกษาเอกชน
เสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


ลำดับ โรงเรียน จำนวนรายการ จำนวนนักเรียน จำนวนผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลเทพปทุมทิพย์ 0 0 0
2 โรงเรียนศรีทองวิไลวิทยา 0 0 0
3 โรงเรียนวัดไร่น้อย 0 0 0
4 โรงเรียนอนุบาลน้ำทิพย์ 2 0 0 0
5 โรงเรียนอนุบาลน้ำทิพย์ 0 0 0
6 โรงเรียนอนุบาลกิตติคุณ 0 0 0
7 โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสอุบล 0 0 0
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 0 0 0
9 โรงเรียนเซนต์เอเมลี 17 27 19
10 โรงเรียนอเนกวิทยา 0 0 0
11 โรงเรียนมารีย์นิรมล 2 5 4
12 โรงเรียนมหาชนะวิทยา 0 0 0
13 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 16 20 17
14 โรงเรียนพระกุมารอุบล 9 14 11
15 โรงเรียนอุบลวิทยากร 0 0 0
16 โรงเรียนอาเวมารีอา 25 38 34
17 โรงเรียนสมเด็จ 2 20 6
18 โรงเรียนอนุบาลจงกลนี 0 0 0
19 โรงเรียนอนุบาลตระการทิพย์ 0 0 0
20 โรงเรียนศักดาวิทยา 0 0 0
21 โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม 1 1 1
22 โรงเรียนอนุบาลวรรณวิไล 0 0 0
23 โรงเรียนอนุบาลเปรมชนก 0 0 0
24 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา 0 0 0
25 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 10 10 10
26 โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย 0 0 0
27 โรงเรียนบ้านพิณโท 0 0 0
28 โรงเรียนเบญจธัญพิทยา 0 0 0
29 โรงเรียนอนุบาลเกษมวันวิทยา 0 0 0
30 โรงเรียนพิมพ์ประภาสงเคราะห์ 0 0 0
31 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา 8 15 10
32 โรงเรียนสงเคราะห์ศึกษา 0 0 0
33 โรงเรียนอนุบาลงามจิต 0 0 0
34 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 0 0 0
35 โรงเรียนประสานวิทยาคม 0 0 0
36 โรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก 0 0 0
37 โรงเรียนดำรงวิทยา 5 6 5
38 โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล 0 0 0
39 โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮัก อุบลฯ 1 3 3
40 โรงเรียนอนุบาลอัมพรบัวขาว 0 0 0
41 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 6 13 10
42 โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 2 3 3
43 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 0 0 0
44 โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา 0 0 0
45 โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 0 0 0
46 โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล 0 0 0
47 โรงเรียนวุฒิศึกษา 0 0 0
48 โรงเรียนสีทองอุปถัมภ์ 3 6 5
49 โรงเรียนอนุบาลไกยวินิจ 0 0 0
50 โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ 0 0 0
51 โรงเรียนอนุบาลสำโรง 0 0 0
52 โรงเรียนศิริอุบลวรรณ 0 0 0
53 โรงเรียนอนุบาลจิรายุ 0 0 0
54 โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ 0 0 0
55 โรงเรียนดุสิตคามนคร 0 0 0
56 โรงเรียนวัดท่ากกแห่วิทยาราม 0 0 0
57 โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม 0 0 0
58 โรงเรียนศรีสิริปัญญาพิทยาคม 0 0 0
59 โรงเรียนเจริญสุขศึกษา 4 6 4
60 โรงเรียนศิริเกษวิทยา 1 10 3
61 โรงเรียนเทพนิมิต 0 0 0
62 โรงเรียนศิริเกษวิทยา 0 0 0
63 โรงเรียนวัดท่ากกแห่วิทยาราม 0 0 0
64 โรงเรียนบวรวัดห้วยหวายวิทยา 0 0 0
65 โรงเรียนปัญญารักษ์เกรียงไกร 0 0 0
66 โรงเรียนอนุบาลอุ่นไอรักเลิศวัฒนา 0 0 0
67 โรงเรียนชัยพิพัฒน์ 0 0 0
68 โรงเรียนนันตาศึกษา 0 0 0
69 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 0 0 0
70 โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ 0 0 0
71 โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา 0 0 0
72 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 0 0 0
73 โรงเรียนเวฬุวันวิทยา 0 0 0
74 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น 0 0 0
75 โรงเรียนปลาขาววิทยานุสรณ์ 0 0 0
76 โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา 0 0 0
77 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 10 34 19
78 โรงเรียนวัดคูเดื่อวิทยาคม 0 0 0
79 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก 0 0 0
80 โรงเรียนอนุบาลแสงสุรีย์ 0 0 0
81 โรงเรียนประนอมศรีสงเคราะห์ 0 0 0
82 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณิกา 0 0 0
83 โรงเรียนอนุบาลน้ำยืน 0 0 0
84 โรงเรียนศรีแสงธรรม 4 8 6
85 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 0 0 0
86 โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 0 0 0
87 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์อบุบาลค่ายสรรพสิทฺธิประสงค์ 0 0 0
88 โรงเรียนอนุบาลรักแม่โพธิ์เมือง 0 0 0
89 โรงเรียนอนุบาลอรรถเวทิน 0 0 0
90 โรงเรียนสมบูรณ์เลิศวิทยา 2 3 2
91 โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา 0 0 0
92 โรงเรียนอรุณจิตร 1 1 2
  รวม 129 243 174