การแข่งขันทักษะวิชาการ และประกวดสิ่งประดิษฐ์ มหกรรมวันการศึกษาเอกชน
เสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


ลำดับ โรงเรียน จำนวนรายการ จำนวนนักเรียน จำนวนผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลชื่นจิต 0 0 0
2 โรงเรียนอนุบาลพระศรีสงคราม 0 0 0
3 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 15 25 24
4 โรงเรียนอนุบาลอรพัฒน์ 0 0 0
5 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย 13 16 14
6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาท่าบม 4 4 4
7 โรงเรียนประจันตวิทยา 12 27 17
8 โรงเรียนวรราชวิทยา 0 0 0
9 โรงเรียนอนุบาลประจันตะ 2 4 2
10 โรงเรียนอนุบาลภูกระดึง 5 7 10
11 โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธุ์ 3 0 0 0
12 โรงเรียนหทัยคริสเตียน 0 0 0
13 โรงเรียนโพธิวิชญา 5 6 5
14 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม 0 0 0
15 โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ 0 0 0
16 โรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบม 8 11 8
17 โรงเรียนอนุบาลศุภกรผาขาว 0 0 0
18 โรงเรียนอนุบาลเจริญสว่าง 0 0 0
19 โรงเรียนอนุบาลศุภกรด่านซ้าย 0 0 0
20 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน 0 0 0
21 โรงเรียนอนุบาลศุภกรภูเรือ 0 0 0
22 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ 2 2 2
23 โรงเรียนอนุบาลธีรญาฟ้าใส 0 0 0
24 โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธุ์ภูหลวง 0 0 0
25 โรงเรียนอนุบาลนารดา 0 0 0
26 โรงเรียนอนุบาลเก่งกล้าพัฒนา 1 1 1
27 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์เชียงคาน 2 4 2
28 โรงเรียนเพลินจิตพัฒนา 3 19 4
29 โรงเรียนอนุบาลพีระยาจันไทรรอด 0 0 0
  รวม 72 126 93