ผลการแข่งขัน
มหกรรมวันการศึกษาเอกชน "เสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

การแข่งขัน ภาษาไทย
1. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๑-ป.๓
2. การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๑-ป.๓
3. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.๑-ป.๓
4. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๔-ป.๖
5. การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๔-ป.๖
6. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.๔-ป.๖
7. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๑-ม.๓
8. การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.๑-ม.๓
9. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.๑-ม.๓
10. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.๔-ม.๖
11. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๔-ม.๖
12. การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.๔-ม.๖
การแข่งขัน คณิตศาสตร์
1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑-ป.๓
2. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.๑-ป.๓
3. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-ป.๖
4. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.๔-ป.๖
5. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.๔-ป.๖
6. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓
7. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓
8. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๑-ม.๓
9. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๔-ม.๖
10. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖
11. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๔-ม.๖
การแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ป.๑-ป.๓
2. การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ป.๑-ป.๓
3. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทพิเศษ ป.๑-ป.๓
4. การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee โปรแกรมพิเศษ ป.๑-ป.๓
5. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech โปรแกรมพิเศษ ป.๔-ป.๖
6. การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee โปรแกรมพิเศษ ป.๔-ป.๖
7. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรสามัญ ป.๔-ป.๖
8. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรพิเศษ ป.๔-ป.๖
9. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ป.๔-ป.๖
10. การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ป.๔-ป.๖
11. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน (หลักสูตรสามัญ) ป.๔-ป.๖
12. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรพิเศษ) ป.๔-ป.๖
13. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ม.๑-ม.๓
14. การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ม.๑-ม.๓
15. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรพิเศษ ม.๑-ม.๓
16. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรสามัญ ม.๑-ม.๓
17. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech โปรแกรมพิเศษ ม.๑-ม.๓
18. การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee โปรแกรมพิเศษ ม.๑-ม.๓
19. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรสามัญ) ม.๑-ม.๓
20. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรพิเศษ) ม.๑-ม.๓
21. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ม.๔-ม.๖
22. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech โปรแกรมพิเศษ ม.๔-ม.๖
23. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรสามัญ ม.๔-ม.๖
24. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรพิเศษ ม.๔-ม.๖
25. การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee หลักสูตรสามัญ ม.๔-ม.๖
26. การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee หลักสูตรพิเศษ ม.๔-ม.๖
27. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรสามัญ) ม.๔-ม.๖
28. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรพิเศษ) ม.๔-ม.๖
การแข่งขัน วิทยาศาสตร์
1. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.๔-ป.๖
2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.๔-ป.๖
3. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๑-ม.๓
4. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๑-ม.๓
5. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๔-ม.๖
6. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๔-ม.๖
การแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ป.๑-ป.๓
2. การแข่งขันการเล่านิทานคุณธรรม ป.๑-ป.๓
3. ประกวดสวดมนต์แปล(สวดบาลีแปลไทย) ป.๔-ป.๖
4. การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ป.๔-ป.๖
5. การแข่งขันการเล่านิทานคุณธรรม ป.๔-ป.๖
6. ประกวดสวดมนต์แปล(สวดบาลีแปลไทย) ม.๑-ม.๓
7. การแข่งขันการเล่านิทานคุณธรรม ม.๑-ม.๓
8. การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.๑-ม.๓
9. การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ม.๑-ม.๓
10. การแข่งขันการเล่านิทานคุณธรรม ม.๔-ม.๖
11. การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ม.๔-ม.๖
12. การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.๔-ม.๖
13. ประกวดสวดมนต์แปล(สวดบาลีแปลอังกฤษ) ม.๔-ม.๖
การแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
1. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑-ม.๓
2. การแข่งขันแอโรบิค ม.๑-ม.๓
3. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๔-ม.๖
4. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑-ป.๖
5. การแข่งขันแอโรบิค ป.๑-ป.๖
การแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.๔-ป.๖
2. การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ป.๔-ป.๖
3. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๑-ม.๓
4. การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ม.๑-ม.๓
5. การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ม.๔-ม.๖
6. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๔-ม.๖
การแข่งขัน คอมพิวเตอร์
1. การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ป.๑-ป.๓
2. การแข่งขันโปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.๔-ป.๖
3. การสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓
4. การแข่งขันการสร้างเว็บไซต์ Web Applications ม.๔-ม.๖
การแข่งขัน ทัศนศิลป์
1. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.๑-ป.๓
2. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.๔-ป.๖
3. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.๑-ม.๓
4. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.๔-ม.๖
การแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(speech) ห้องเรียนพิเศษ การศึกษาปฐมวัย
2. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(speech) ห้องเรียนปกติ การศึกษาปฐมวัย
3. การแข่งขันการวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน การศึกษาปฐมวัย
4. การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะภาพ การศึกษาปฐมวัย
5. การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน การศึกษาปฐมวัย
6. การแข่งขันการเล่านิทานประกอบสื่อ การศึกษาปฐมวัย
การแข่งขัน ดนตรี
1. การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) ม.๑-ม.๓
2. การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง) ม.๑-ม.๓
3. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ม.๑-ม.๓
4. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ม.๑-ม.๓
5. การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) ม.๔-ม.๖
6. การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง) ม.๔-ม.๖
7. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ม.๔-ม.๖
8. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ม.๔-ม.๖
9. การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) ป.๑-ป.๖
10. การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง) ป.๑-ป.๖
11. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ป.๑-ป.๖
12. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ป.๑-ป.๖
การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.๑-ป.๓
2. การประกวดกิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.๔-ป.๖
3. การประกวดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (ทำหนังสือเล่มเล็ก) ป.๔-ป.๖
4. การประกวดกิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ม.๑-ม.๓
5. การประกวดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (ทำหนังสือเล่มเล็ก) ม.๑-ม.๓
6. การประกวดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (ทำหนังสือเล่มเล็ก) ม.๔-ม.๖
การแข่งขัน นาฎศิลป์
1. การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.๑-ป.๖