การแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน
การศึกษาเอกชน ทางเลือกที่ดีกว่า Private education ,be better choice
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี วันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

กรุณาเลือกกลุ่มสาระที่ต้องการแสดงผลจำนวนนักเรียน

ลำดับ กิจกรรม จำนวนทีม
1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(speech) ห้องเรียนพิเศษ การศึกษาปฐมวัย 17
2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(speech) ห้องเรียนปกติ การศึกษาปฐมวัย 35
3 การแข่งขันการวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน การศึกษาปฐมวัย 35
4 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะภาพ การศึกษาปฐมวัย 37
5 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน การศึกษาปฐมวัย 36
6 การแข่งขันการเล่านิทานประกอบสื่อ การศึกษาปฐมวัย 37
7 การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย การศึกษาปฐมวัย 36