การแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน
การศึกษาเอกชน ทางเลือกที่ดีกว่า Private education ,be better choice
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี วันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

กรุณาเลือกกลุ่มสาระที่ต้องการแสดงผลจำนวนนักเรียน

ลำดับ กิจกรรม จำนวนทีม
1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ป.๑-ป.๓ 33
2 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ป.๑-ป.๓ 36
3 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทพิเศษ ป.๑-ป.๓ 16
4 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee โปรแกรมพิเศษ ป.๑-ป.๓ 14
5 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech โปรแกรมพิเศษ ป.๔-ป.๖ 14
6 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee โปรแกรมพิเศษ ป.๔-ป.๖ 13
7 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรสามัญ ป.๔-ป.๖ 36
8 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรพิเศษ ป.๔-ป.๖ 14
9 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ป.๔-ป.๖ 38
10 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ป.๔-ป.๖ 35
11 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน (หลักสูตรสามัญ) ป.๔-ป.๖ 32
12 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรพิเศษ) ป.๔-ป.๖ 12
13 การแข่งขัน Multi Skills Competition หลักสูตรสามัญ ป.๔-ป.๖ 34
14 การแข่งขัน Multi Skills Competition หลักสูตรพิเศษ ป.๔-ป.๖ 11
15 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ม.๑-ม.๓ 28
16 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ม.๑-ม.๓ 27
17 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรพิเศษ ม.๑-ม.๓ 5
18 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรสามัญ ม.๑-ม.๓ 31
19 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech โปรแกรมพิเศษ ม.๑-ม.๓ 7
20 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee โปรแกรมพิเศษ ม.๑-ม.๓ 5
21 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรสามัญ) ม.๑-ม.๓ 21
22 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรพิเศษ) ม.๑-ม.๓ 6
23 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ม.๔-ม.๖ 11
24 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech โปรแกรมพิเศษ ม.๔-ม.๖ 3
25 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรสามัญ ม.๔-ม.๖ 14
26 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรพิเศษ ม.๔-ม.๖ 3
27 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee หลักสูตรสามัญ ม.๔-ม.๖ 14
28 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee หลักสูตรพิเศษ ม.๔-ม.๖ 5
29 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรสามัญ) ม.๔-ม.๖ 7
30 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรพิเศษ) ม.๔-ม.๖ 2