การแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน
การศึกษาเอกชน ทางเลือกที่ดีกว่า Private education ,be better choice
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี วันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

กรุณาเลือกกลุ่มสาระที่ต้องการแสดงผลจำนวนนักเรียน

ลำดับ กิจกรรม จำนวนทีม
1 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑-ม.๓ 31
2 การแข่งขันแอโรบิค ม.๑-ม.๓ 12
3 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑-ป.๖ 33
4 การแข่งขันแอโรบิค ป.๑-ป.๖ 29