ระบบพิมพ์ใบเกียรติบัตร
มหกรรมวันการศึกษาเอกชน "การศึกษาเอกชน ทางเลือกที่ดีกว่า" ประจำปีการศึกษา 2562
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่าง วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง พิมพ์