คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม
มหกรรมวันการศึกษาเอกชน "การศึกษาเอกชน ทางเลือกที่ดีกว่า" ประจำปีการศึกษา 2562
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง พิมพ์
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ระดับชั้น ป.๑-ป.๓
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech โปรแกรมพิเศษ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ระดับชั้น ป.๑-ป.๓
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee โปรแกรมพิเศษ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรสามัญ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรพิเศษ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทพิเศษ ระดับชั้น ป.๑-ป.๓
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech โปรแกรมพิเศษ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee โปรแกรมพิเศษ ระดับชั้น ป.๑-ป.๓
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee โปรแกรมพิเศษ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรพิเศษ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรสามัญ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech โปรแกรมพิเศษ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรสามัญ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรพิเศษ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee หลักสูตรสามัญ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee หลักสูตรพิเศษ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน (หลักสูตรสามัญ) ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรสามัญ) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรสามัญ) ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรพิเศษ) ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรพิเศษ) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรพิเศษ) ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
การแข่งขัน Multi Skills Competition หลักสูตรสามัญ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
การแข่งขัน Multi Skills Competition หลักสูตรพิเศษ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖