คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม
มหกรรมวันการศึกษาเอกชน "การศึกษาเอกชน ทางเลือกที่ดีกว่า" ประจำปีการศึกษา 2562
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง พิมพ์
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ระดับชั้น ป.๑-ป.๓
1 นางพัชนี จำปี กรรมการ
2 นางจิรัญญ์นันท์ สิงห์ยัง ประธานกรรมการ
3 นางสาววิญาณี พลเยี่ยม กรรมการ
4 Jonet Diosana กรรมการ
5 Jonet Diosana กรรมการ
6 นางสาวธิดารัตน์ สุโพธิ์นอก กรรมการ
7 นางสุภาพร กาสี กรรมการ
8 Mr.Darryl Burgin กรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech โปรแกรมพิเศษ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
1 นางสาวกุลธิดา อินทรประเสริฐ ประธานกรรมการ
2 นางอารีย์ เหง้าพรหมมินทร์ กรรมการ
3 นางสาวคณิษฐา อุปจันโท กรรมการ
4 นางสาวปิยนุช เพ็งลี กรรมการ
5 นางอัจฉรา กิจนุกร กรรมการ
6 Phoehe Jane Perez กรรมการ
7 Ian Rees
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
1 นางบุจรินทร์ ธานีกุล ประธานกรรมการ
2 นางสาวพลอยไพลิน เพ็ชรวิไชย กรรมการ
3 นางสาวพิไลวรรณ บุญไชย กรรมการ
4 Calvin Jai Flores กรรมการ
5 นางพิสมัย ไชยเชียงพิณ กรรมการ
6 John King กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ระดับชั้น ป.๑-ป.๓
1 นางจิรารัตน์ สมชาย ประธานกรรมการ
2 นางสาวธิดารัตน์ กุลศร กรรมการ
3 นางสาวราตรี อุทัยศรี กรรมการ
4 นางสาวเพ็ญศรี ธาตุมี กรรมการ
5 นางสาวมาดา หมั่นพลศรี กรรมการ
6 Lylew Harris กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee โปรแกรมพิเศษ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
1 นางสาวมัลลิกา วรรักษ์ ประธานกรรมการ
2 ดร. กิตติพร โนนคู่เขตโขง ประธานกรรมการ
3 นายตรีพล นามวงษา กรรมการ
4 Mr.Douglas Quist กรรมการ
5 นายสุรศักดิ์ น้อยมนตรี กรรมการ/เลขานุการ
6 Anthony Loader กรรมการ
7 นางสาวศิริกัลยา กระพี้สัตย์ กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
1 นางสาวกรรณิการ์ สมงาม กรรมการ
2 นางปราณี ลัพธะลักษ์ กรรมการและเลขานุการ
3 นางอัมพนิดา ผการัตน์ ประธานกรรมการ
4 นางจารุวรรณ เคนถาวร กรรมการ
5 Mr.Thomas Comell กรรมการ
6 Melenia Carlon Gloria กรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรสามัญ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
1 นางอุรารัตน์ สิงหเดช ประธานกรรมการ
2 นางสาวยลดา บุญราศรี กรรมการ
3 นางสาวเพียบพร้อม โพธิ์สีดา กรรมการ
4 Mr.Leo Dasas กรรมการ
5 นางนาฏยา สังเกตุมาลี กรรมการ/เลขานุการ
6 Leonard ten wolde กรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรพิเศษ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
1 นางสาวสารชา มณีกุล ประธานกรรมการ
2 นางสาววรางค์รัตน์ นันทวิจิตร กรรมการ
3 นายโกวิท ฮุยเสนา กรรมการ
4 Mr.Boris Makarou กรรมการ
5 William Toyn กรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทพิเศษ ระดับชั้น ป.๑-ป.๓
1 นางจิรัญญ์นันท์ สิงห์ยัง ประธานกรรมการ
2 นางสาววิญาณี พลเยี่ยม กรรมการ
3 Jonet Diosana กรรมการ
4 นางสาวธิดารัตน์ สุโพธิ์นอก กรรมการ
5 นางสุภาพร กาสี กรรมการ
6 Mr.Darryl Burgin กรรมการ
7 นางพัชนี จำปี กรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
1 นางสาวกุลธิดา อินทรประเสริฐ ประธานกรรมการ
2 นางอารีย์ เหง้าพรหมมินทร์ กรรมการ
3 นางสาวคณิษฐา อุปจันโท กรรมการ
4 นางสาวปิยนุช เพ็งลี กรรมการ
5 นางอัจฉรา กิจนุกร กรรมการ
6 Phoehe Jane Perez กรรมการ
7 Ian Rees
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech โปรแกรมพิเศษ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
1 นางบุจรินทร์ ธานีกุล ประธานกรรมการ
2 นางสาวพลอยไพลิน เพ็ชรวิไชย กรรมการ
3 นางพิสมัย ไชยเชียงพิณ กรรมการ
4 Calvin Jai Flores กรรมการ
5 นางพิสมัย ไชยเชียงพิณ กรรมการ
6 John King กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee โปรแกรมพิเศษ ระดับชั้น ป.๑-ป.๓
1 นางจิรารัตน์ สมชาย ประธานกรรมการ
2 นางสาวธิดารัตน์ กุลศร กรรมการ
3 นางสาวราตรี อุทัยศรี กรรมการ
4 นางสาวมาดา หมั่นพลศรี กรรมการ
5 นางสาวเพ็ญศรี ธาตุมี กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
1 นางสาวมัลลิกา วรรักษ์ ประธานกรรมการ
2 นายตรีพล นามวงษา กรรมการ
3 Mr.Douglas Quist กรรมการ
4 นายสุรศักดิ์ น้อยมนตรี กรรมการ/เลขานุการ
5 นางสาวศิริกัลยา กระพี้สัตย์ กรรมการ
6 ดร. กิตติพร โนนคู่เขตโขง ประธานกรรมการ
7 Anthony Loader กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee โปรแกรมพิเศษ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
1 นางสาวกรรณิการ์ สมงาม กรรมการ
2 นางปราณี ลัพธะลักษ์ กรรมการและเลขานุการ
3 นางอัมพนิดา ผการัตน์ ประธานกรรมการ
4 นางจารุวรรณ เคนถาวร กรรมการ
5 Mr.Thomas Comell กรรมการ
6 Melenia Carlon Gloria กรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรพิเศษ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
1 นางอุรารัตน์ สิงหเดช ประธานกรรมการ
2 Mr.Leo Dasas กรรมการ
3 นางสาวยลดา บุญราศรี กรรมการ
4 นางสาวเพียบพร้อม โพธิ์สีดา กรรมการ
5 นางนาฏยา สังเกตุมาลี กรรมการ/เลขานุการ
6 Loenard ten wolde กรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรสามัญ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
1 นางสาวสารชา มณีกุล ประธานกรรมการ
2 นางสาววรางค์รัตน์ นันทวิจิตร กรรมการ
3 นายโกวิท ฮุยเสนา กรรมการ
4 Mr.Boris Makarou กรรมการ
5 William Toyn กรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
1 นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ ประธานกรรมการ
2 Melinia A Mariacos กรรมการ
3 นางอัจฉรา กิจนุกร กรรมการ
4 Phoehe Jane Perez กรรมการ
5 นางสาวปิยนุช เพ็งลี กรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech โปรแกรมพิเศษ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
1 นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ ประธานกรรมการ
2 นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ ประธานกรรมการ
3 นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ ประธานกรรมการ
4 นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ ประธานกรรมการ
5 นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ ประธานกรรมการ
6 นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ ประธานกรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรสามัญ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
1 นางสุรีย์รัตน์ คุ้มดี ประธานกรรมการ
2 Mr.Pual Horsley กรรมการ
3 นางชลธิชา ถานกางสุ่ย กรรมการ
4 นางสาวรัศมี ตินประเสริฐสัตย์ กรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรพิเศษ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee หลักสูตรสามัญ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
1 นางวีรวรรณ ฟอร์เฮด ประธานกรรมการ
2 William Noonan กรรมการ
3 นางสาวจรัสศรี โคตรสมบูรณ์ กรรมการ
4 Thomas Cornell กรรมการ
5 นางสาวทักษพร สงครามศรี กรรมการ
6 นางสาวกนกวรรณ เชื้อประทุม กรรมการ/เลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee หลักสูตรพิเศษ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
1 นางวีรวรรณ ฟอร์เฮด ประธานกรรมการ
2 William Noonan กรรมการ
3 นางสาวจรัสศรี โคตรสมบูรณ์ กรรมการ
4 นางสาวทักษพร สงครามศรี กรรมการ
5 Thomas Cornell กรรมการ
6 นางสาวกนกวรรณ เชื้อประทุม กรรมการ/เลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน (หลักสูตรสามัญ) ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
1 นางสาวจุฑาทิพ วาสนาโชติกุล ประธานกรรมการ
2 นางสาวมัลลิกา ดวงภักดี กรรมการ
3 นางสาวอิศราพร แสงทอง กรรมการ
4 นายสมชนก หลอดคำ กรรมการ
5 นายอภิวุฒิ สุนันท์ยืนยง กรรมการ
6 นางสาวฐิติมล คงประสานกาล กรรมการ/เลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรสามัญ) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
1 นางสุรภี นามเสนา ประธานกรรมการ
2 นางสาวณัชชา อนันต์เตชะกุล กรรมการ
3 นายณัฐกิตติ์ แสงคำเรือง กรรมการ
4 Miss Shu Haiyan กรรมการ
5 นางสาววารีนาถ คามพินิจ กรรมการ
6 Miss Wang Li กรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรสามัญ) ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
1 นางสาวเบญจรัตน์ สุวภักดิ์ ประธานกรรมการ
2 นางสาวศศิธร ดอกจันทร์ กรรมการ
3 นางสาววนิดา วิชาญศิริวัฒนะ กรรมการ
4 นายศรายุทธ นนสีราช กรรมการ
5 นางสาวชยิสรา สิทธิยา กรรมการ
6 Mr.ZhaiJing xu กรรมการ
7 Miss Han Mei กรรมการ/เลขานุการ
8 นางสาวปิยธิดา หงษา กรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรพิเศษ) ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
1 นางสาวจุฑาทิพ วาสนาโชติกุล ประธานกรรมการ
2 นางสาวมัลลิกา ดวงภักดี กรรมการ
3 นางสาวอิศราพร แสงทอง กรรมการ
4 นายสมชนก หลอดคำ กรรมการ
5 นายอภิวุฒิ สุนันท์ยืนยง กรรมการ
6 นางสาวฐิติมล คงประสานกาล กรรมการ/เลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรพิเศษ) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
1 นางสุรภี นามเสนา ประธานกรรมการ
2 นางสาวณัชชา อนันต์เตชะกุล กรรมการ
3 นายณัฐกิตติ์ แสงคำเรือง กรรมการ
4 Miss Shu Haiyan กรรมการ
5 นางสาววารีนาถ คามพินิจ กรรมการ
6 Miss Wang Li กรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรพิเศษ) ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
1 นางสาวปิยธิดา หงษา กรรมการ
2 Mr.ZhaiJing xu กรรมการ
3 Miss Han Mei กรรมการ/เลขานุการ
4 นางสาวชยิสรา สิทธิยา กรรมการ
5 นางสาวเบญจรัตน์ สุวภักดิ์ ประธานกรรมการ
6 นายศรายุทธ นนสีราช กรรมการ
7 นางสาววนิดา วิชาญศิริวัฒนะ กรรมการ
8 นางสาวศศิธร ดอกจันทร์ กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition หลักสูตรสามัญ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
1 ว่าที่ ร.ต.อัษฎกร เรืองผล ประธานกรรมการ
2 นายกิตติภพ คงจันทร์ กรรมการ
3 นางสาวสุพรรษา มีหลง กรรมการ
4 นางสาวสิริโรตม์ จงปัตนา กรรมการ
5 นางสุดา พงษ์สิทธิศักดิ์ กรรมการ
6 นางพรเพ็ญ บุญมา กรรมการ
7 Mr.Jeffrey Mercer กรรมการ
8 นางสาวธนภรณ์ อินมะโรง กรรมการ
9 นางกฤตภรณ์ อ่อนรอด กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition หลักสูตรพิเศษ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
1 ว่าที่ ร.ต.อัษฎกร เรืองผล ประธานกรรมการ
2 นางสุดา พงษ์สิทธิศักดิ์ กรรมการ
3 นางสาวสิริโรตม์ จงปัตนา กรรมการ
4 Mr.Jeffrey Mercer กรรมการ
5 นางพรเพ็ญ บุญมา กรรมการ
6 นางสาวสุพรรษา มีหลง กรรมการ
7 นายกิตติภพ คงจันทร์ กรรมการ
8 นางสาวธนภรณ์ อินมะโรง กรรมการ
9 นางกฤตภรณ์ อ่อนรอด กรรมการและเลขานุการ