คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม
มหกรรมวันการศึกษาเอกชน "การศึกษาเอกชน ทางเลือกที่ดีกว่า" ประจำปีการศึกษา 2562
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง พิมพ์
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้น การศึกษาปฐมวัย
1 นางภัสสร ทรงวุฒิไกร ประธานกรรมการ
2 นางประภัสสร คำเพชร กรรมการ
3 นางสุกัญญา ศรีเสาวงษ์ กรรมการ
4 นางประภาภรณ์ เหล่าประเสริฐ กรรมการ
5 นางนภาพร ก้อนกลมเปรี้ยว กรรมการ
6 นางสาวนิสา พนมตั้ง กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะภาพ ระดับชั้น การศึกษาปฐมวัย
1 นางพูนทรัพย์ บัวเกษ ประธานกรรมการ
2 นางมุทิตา ใจเก่ง กรรมการ
3 นางพิมพ์นานา สิริโชคปัญญากุล กรรมการ
4 นางสาวณัฐฐินันทร์ โยธะชัย กรรมการ
5 นางทิพวรรณ ทองทิพย์ กรรมการ
6 นางสาวทัศนีย์ สัตถาผล กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ระดับชั้น การศึกษาปฐมวัย
1 นางสาวเมตตา ตะไก่แก้ว ประธานกรรมการ
2 นางอนงนาฎ ฮมแสน กรรมการ
3 นางจิระนันท์ ชินพา กรรมการ
4 นางสาวยุบลวรรณ สกุลดี กรรมการ
5 นางสาวพิชญนัชฒ์ ปาระแก้ว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(speech) ห้องเรียนปกติ ระดับชั้น การศึกษาปฐมวัย
1 นางสาวปพิชญา สุขผึ้ง กรรมการ
2 นางฐิติพร เขมกรรม ประธานกรรมการ
3 นางสาวกนกพรรณ ศรีวิชัย กรรมการ
4 นางสาวกชพร ชลธาร กรรมการ
5 นางดารา วิมลอักษร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(speech) ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น การศึกษาปฐมวัย
1 นางนิทรา ช่อสูงเนิน ประธานกรรมการ
2 นางสาววรรณวิสาข์ กุลาศรี กรรมการ
3 นายธงชัย พิลาดิษฐ กรรมการ
4 นางสาวดวงกลม ดวงคำจันทร์ กรรมการ
5 นางสมปอง ทองมี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทานประกอบสื่อ ระดับชั้น การศึกษาปฐมวัย
1 นางสาวศุภิสรา โรมเมือง กรรมการ
2 นางสิรินญา ไทยเอี่ยม ประธานกรรมการ
3 นางทัศนีย์ พรมมัชชะ กรรมการ
4 นางศรัณย์พร มูลธิ กรรมการ
5 นางฐิตินันท์ อุปการ กรรมการและเลขานุการ
6 นางอาทิตยา ศรีชัยยศ กรรมการ
การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น การศึกษาปฐมวัย
1 นางบานเย็น ปิยานนท์ ประธานกรรมการ
2 นางแว่นทิพย์ พรมทอง กรรมการ
3 นางจารุวรรณ ไชยเชียงพิณ กรรมการ
4 นางเบญจวรรณ หล้าจางวาง กรรมการ
5 นางดรุณี โพธิ์ชัยแก้ว กรรมการและเลขานุการ