คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม
มหกรรมวันการศึกษาเอกชน "การศึกษาเอกชน ทางเลือกที่ดีกว่า" ประจำปีการศึกษา 2562
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่าง วันที่ 7-8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง พิมพ์
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้น การศึกษาปฐมวัย
1 นางวิไลวรรณ อาจหาญ ครู
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะภาพ ระดับชั้น การศึกษาปฐมวัย
1 นางสาวอรุชา ฉายวัฒนา ครู
การแข่งขันการวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ระดับชั้น การศึกษาปฐมวัย
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(speech) ห้องเรียนปกติ ระดับชั้น การศึกษาปฐมวัย
1 นางวาสนา วิลาวงค์ ครู
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(speech) ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น การศึกษาปฐมวัย
การแข่งขันการเล่านิทานประกอบสื่อ ระดับชั้น การศึกษาปฐมวัย
1 นางสาวรจนา ปัตรัตน์ ครู
การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น การศึกษาปฐมวัย
1 นางสิริลักษณ์ เกื้อกูล ครู