ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 97 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ จ.บุรีรัมย์ 95.5 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา จ.บึงกาฬ 95 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนกมลาลักษณ์ จ.อุดรธานี 94.5 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนแสนสุข จ.บุรีรัมย์ 94 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนมนตรีศึกษา จ.ขอนแก่น 93.5 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนวัดสุทธจินดา จ.นครราชสีมา 93 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 92.5 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง จ.ศรีสะเกษ 92 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมถ์ จ.นครราชสีมา 91 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนบัณฑิตศึกษา จ.กาฬสินธุ์ 90 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา จ.สุรินทร์ 89 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนเซนต์เมรี่ จ.อุดรธานี 88 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ จ.กาฬสินธุ์ 87 ระดับเหรียญทอง 14
15 โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด 86 ระดับเหรียญทอง 15
16 โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา จ.สุรินทร์ 85 ระดับเหรียญทอง 16
17 โรงเรียนเพชรสุวรรณวิเทศศาสตร์ จ.หนองบัวลำภู 84 ระดับเหรียญทอง 17
18 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน จ.ขอนแก่น 83 ระดับเหรียญทอง 18

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION