ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทานคุณธรรม ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบุญณดาวิทยา จ.นครราชสีมา 91.6 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 88.9 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนพระกุมารศึกษา จ.มหาสารคาม 88.7 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนวาสนาศึกษา จ.อุดรธานี 87.2 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร จ.กาฬสินธุ์ 87 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนเซนต์เอเมลี จ.อุบลราชธานี 86.7 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนนิรมลวิทยา จ.สกลนคร 86.7 ระดับเหรียญทอง 6
8 โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ จ.กาฬสินธุ์ 86.5 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนเก้งเต็ก จ.นครราชสีมา 86.3 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน จ.อุบลราชธานี 86 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา จ.อุดรธานี 85.4 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ จ.บุรีรัมย์ 84.4 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด 82.7 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา จ.บึงกาฬ 82.5 ระดับเหรียญทอง 14
15 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 81.6 ระดับเหรียญทอง 15
16 โรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น 81 ระดับเหรียญทอง 16
17 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น 80.5 ระดับเหรียญทอง 17
18 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 78 ระดับเหรียญเงิน 18
19 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต จ.หนองคาย 76.4 ระดับเหรียญเงิน 19

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION