ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ช่วงชั้นป.๑-ป.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเมธาพัฒน์ จ.นครราชสีมา 100 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 90 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ จ.ร้อยเอ็ด 80 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนกมลลักษณ์ จ.บุรีรัมย์ 70 ระดับเหรียญเงิน 4
5 โรงเรียนพงษศิริวิทยา จ.นครราชสีมา 70 ระดับเหรียญเงิน 4
6 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี 60 ระดับเหรียญทองแดง 6
7 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จ.หนองคาย 60 ระดับเหรียญทองแดง 6
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี2 จ.ชัยภูมิ 50 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 8
9 โรงเรียนอนุบาลโอฬาร จ.บึงกาฬ 50 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 8
10 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 50 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 8
11 โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ จ.ยโสธร 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
12 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา จ.บึงกาฬ 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
13 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
14 โรงเรียนประจันตวิทยา จ.เลย 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
15 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล จ.สุรินทร์ 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
16 โรงเรียนมนตรีศึกษา จ.ขอนแก่น 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
17 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
18 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา จ.หนองคาย 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
19 โรงเรียนอนุบาลทองขาว จ.ยโสธร 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
20 โรงเรียนอนุบาลกิติยา จ.มหาสารคาม 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
21 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร จ.สกลนคร 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
22 โรงเรียนอนุบาลสุดา จ.หนองบัวลำภู 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
23 โรงเรียนอนุบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
24 โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร จ.ศรีสะเกษ 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
25 โรงเรียนสมบูรณ์เลิศวิทยา จ.อุบลราชธานี 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
26 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
27 โรงเรียนนิภาศิริ จ.บุรีรัมย์ 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
28 โรงเรียนภูบดินทร์นุกูล จ.หนองบัวลำภู 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
29 โรงเรียนมุกดาหาร มอนเทสซอรี จ.มุกดาหาร 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
30 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา จ.เลย 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
31 โรงเรียนวาสนาศึกษา จ.อุดรธานี 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
32 โรงเรียนเซนต์ยอเชฟนครพนม จ.นครพนม 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
33 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข จ.มหาสารคาม 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
34 โรงเรียนมารดาทรงธรรม จ.ศรีสะเกษ 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
35 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก จ.นครพนม 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11
36 โรงเรียนมะนะศึกษา จ.ชัยภูมิ 0 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 11

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION