ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ช่วงชั้นป.๔-ป.๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 95.8 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนเทพปัญญา จ.อุดรธานี 94.4 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 94 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 93 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา จ.นครราชสีมา 91.8 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา จ.อุดรธานี 91.2 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนเซนต์เอเมลี จ.อุบลราชธานี 90.2 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนยศวดีนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 88.6 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง จ.อุบลราชธานี 87.4 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม จ.ชัยภูมิ 86.6 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนอนุบาลวิภาวี จ.หนองคาย 86.6 ระดับเหรียญทอง 10
12 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 84.8 ระดับเหรียญทอง 12
13 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 84 ระดับเหรียญทอง 13
14 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน จ.เลย 83.2 ระดับเหรียญทอง 14
15 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม จ.นครพนม 82 ระดับเหรียญทอง 15
16 โรงเรียนบำรุงวิทยา จ.บุรีรัมย์ 81 ระดับเหรียญทอง 16
17 โรงเรียนอมรศิลป์ จ.นครราชสีมา 78.8 ระดับเหรียญเงิน 17
18 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 78.2 ระดับเหรียญเงิน 18
19 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา จ.หนองคาย 76.8 ระดับเหรียญเงิน 19
20 โรงเรียนอนุบาลอุดมพันธ์ จ.ร้อยเอ็ด 75.4 ระดับเหรียญเงิน 20
21 โรงเรียนอนุบาลรัชดา จ.บึงกาฬ 74.8 ระดับเหรียญเงิน 21
22 โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด 74 ระดับเหรียญเงิน 22
23 โรงเรียนกรุณาศึกษา จ.ขอนแก่น 73.6 ระดับเหรียญเงิน 23
24 โรงเรียนสงวนศึกษา จ.หนองบัวลำภู 72 ระดับเหรียญเงิน 24
25 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ จ.สกลนคร 70.8 ระดับเหรียญเงิน 25
26 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก จ.หนองคาย 70.4 ระดับเหรียญเงิน 26
27 โรงเรียนบุญมีวิทยา จ.กาฬสินธุ์ 70.2 ระดับเหรียญเงิน 27
28 โรงเรียนแสนภักดีวิทยา จ.หนองบัวลำภู 70 ระดับเหรียญเงิน 28
29 โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา จ.เลย 69.8 ระดับเหรียญเงิน 29
30 โรงเรียนอนุบาลทองขาว จ.ยโสธร 69 ระดับเหรียญทองแดง 30
31 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา จ.ศรีสะเกษ 68.6 ระดับเหรียญทองแดง 31
32 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว จ.บุรีรัมย์ 67 ระดับเหรียญทองแดง 32
33 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 66 ระดับเหรียญทองแดง 33
34 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา จ.นครพนม 65.4 ระดับเหรียญทองแดง 34
35 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น จ.สุรินทร์ 63.8 ระดับเหรียญทองแดง 35

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION