ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา จ.กาฬสินธุ์ 96.25 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 95 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนเซนต์เมรี่ จ.อุดรธานี 93 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนวานิชวิทยา จ.นครราชสีมา 91 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบม จ.เลย 90 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 87.75 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 86.5 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนเซนต์เอเมลี จ.อุบลราชธานี 85.25 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา จ.หนองคาย 83.5 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนสิงห์วงศ์ จ.บุรีรัมย์ 82.5 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนพระกุมารศึกษา จ.มหาสารคาม 80.5 ระดับเหรียญทอง 11
12 โรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น 79.75 ระดับเหรียญเงิน 12
13 โรงเรียนศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี 77.5 ระดับเหรียญเงิน 13
14 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา 76.25 ระดับเหรียญเงิน 14
15 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก จ.นครพนม 74.5 ระดับเหรียญเงิน 15
16 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 73.5 ระดับเหรียญเงิน 16
17 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว จ.ร้อยเอ็ด 71.75 ระดับเหรียญเงิน 17
18 โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม จ.ศรีสะเกษ 70.75 ระดับเหรียญเงิน 18
19 โรงเรียนสงวนศึกษา จ.หนองบัวลำภู 70.25 ระดับเหรียญเงิน 19
20 โรงเรียนนิรมลวิทยา จ.สกลนคร 69 ระดับเหรียญทองแดง 20
21 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จ.หนองคาย 68 ระดับเหรียญทองแดง 21
22 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ จ.บึงกาฬ 67.5 ระดับเหรียญทองแดง 22
23 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 66.5 ระดับเหรียญทองแดง 23
24 โรงเรียนอนุบาลรัชดา จ.บึงกาฬ 65.75 ระดับเหรียญทองแดง 24
25 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา จ.อุดรธานี 64.75 ระดับเหรียญทองแดง 25
26 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 63.75 ระดับเหรียญทองแดง 26
27 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา จ.สุรินทร์ 63.25 ระดับเหรียญทองแดง 27
28 โรงเรียนหทัยคริสเตียน จ.เลย 62.5 ระดับเหรียญทองแดง 28
29 โรงเรียนปีติธรรมานุสรณ์ (สิงหเสนีอุปถัมภ์) จ.สุรินทร์ 62 ระดับเหรียญทองแดง 29
30 โรงเรียนโบว์มอนท์ร่วมพัฒนา จ.ชัยภูมิ 61.25 ระดับเหรียญทองแดง 30
31 โรงเรียนเซนต์ยอเชฟนครพนม จ.นครพนม 60.25 ระดับเหรียญทองแดง 31
32 โรงเรียนสมนึกพิทยา จ.ยโสธร 59 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 32
33 โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา จ.หนองบัวลำภู 59 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 32
34 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 57.75 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 33

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION