ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรม การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนกมลาลักษณ์ จ.อุดรธานี 94.8 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนอมรศิลป์ จ.นครราชสีมา 94.4 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 94.2 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนภูมิพิชญ จ.อุดรธานี 93.6 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 93.6 ระดับเหรียญทอง 4
6 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 93.4 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 93.2 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จ.หนองคาย 92.8 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน จ.อุบลราชธานี 92.4 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร จ.กาฬสินธุ์ 92.2 ระดับเหรียญทอง 10
11 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม จ.มหาสารคาม 92.2 ระดับเหรียญทอง 10
12 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม จ.เลย 92.2 ระดับเหรียญทอง 10
13 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา จ.บึงกาฬ 92.2 ระดับเหรียญทอง 10
14 โรงเรียนพระกุมารศึกษา จ.มหาสารคาม 92 ระดับเหรียญทอง 14
15 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ จ.บุรีรัมย์ 91.8 ระดับเหรียญทอง 15
16 โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง จ.ศรีสะเกษ 91.6 ระดับเหรียญทอง 16
17 โรงเรียนสุรินทรศึกษา จ.สุรินทร์ 91.2 ระดับเหรียญทอง 17
18 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 91.2 ระดับเหรียญทอง 17
19 โรงเรียนเซนต์เอเมลี จ.อุบลราชธานี 91.2 ระดับเหรียญทอง 17
20 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา จ.หนองคาย 91 ระดับเหรียญทอง 20
21 โรงเรียนวานิชวิทยา จ.นครราชสีมา 90.4 ระดับเหรียญทอง 21
22 โรงเรียนอนุบาลถนอมจิตร จ.ขอนแก่น 90.2 ระดับเหรียญทอง 22
23 โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม จ.ขอนแก่น 90 ระดับเหรียญทอง 23
24 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 89.8 ระดับเหรียญทอง 24
25 โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา จ.หนองบัวลำภู 89.6 ระดับเหรียญทอง 25
26 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ จ.บึงกาฬ 89.6 ระดับเหรียญทอง 25
27 โรงเรียนศิลานครวิทยา จ.ร้อยเอ็ด 89 ระดับเหรียญทอง 27
28 โรงเรียนเพชรสุวรรณวิเทศศาสตร์ จ.หนองบัวลำภู 89 ระดับเหรียญทอง 27
29 โรงเรียนบรรดิษฐ์ศึกษา จ.นครพนม 88.6 ระดับเหรียญทอง 29
30 โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา จ.สุรินทร์ 88.6 ระดับเหรียญทอง 29

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION