ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ'งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ช่วงชั้นม.๑-ม.๓
ที่ โรงเรียน จังหวัด คะแนน ระดับเหรียญ ระดับ อันดับ พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวานิชวิทยา จ.นครราชสีมา 90.8 ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 1
2 โรงเรียนพงษศิริวิทยา จ.นครราชสีมา 90 รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง 2
3 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ จ.อุดรธานี 86 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง 3
4 โรงเรียนเมธาศึกษา จ.สกลนคร 85.8 ระดับเหรียญทอง 4
5 โรงเรียนมัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ จ.อุดรธานี 85 ระดับเหรียญทอง 5
6 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ 83.4 ระดับเหรียญทอง 6
7 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน จ.อุบลราชธานี 83.2 ระดับเหรียญทอง 7
8 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน จ.ขอนแก่น 82 ระดับเหรียญทอง 8
9 โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์ 81.4 ระดับเหรียญทอง 9
10 โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา จ.ยโสธร 79.8 ระดับเหรียญเงิน 10
11 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จ.หนองคาย 77.2 ระดับเหรียญเงิน 11
12 โรงเรียนนิรมลวิทยา จ.สกลนคร 74.4 ระดับเหรียญเงิน 12
13 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 72.2 ระดับเหรียญเงิน 13
14 โรงเรียนเซนต์เอเมลี จ.อุบลราชธานี 66.8 ระดับเหรียญทองแดง 14
15 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ จ.ร้อยเอ็ด 61.8 ระดับเหรียญทองแดง 15
16 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา จ.หนองคาย 60.4 ระดับเหรียญทองแดง 16
17 โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ จ.ขอนแก่น 49 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 17
18 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ 49 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 17
19 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 49 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 17
20 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา จ.สุรินทร์ 49 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 17
21 โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา จ.หนองบัวลำภู 49 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 17
22 โรงเรียนสงวนศึกษา จ.หนองบัวลำภู 49 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 17
23 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 49 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 17
24 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ จ.บุรีรัมย์ 49 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 17
25 โรงเรียนเคียวนำ จ.ศรีสะเกษ 49 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 17
26 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ จ.บึงกาฬ 49 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 17
27 โรงเรียนหทัยคริสเตียน จ.เลย 49 เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแข่งขัน 17

เลือกแบบใบประกาศก่อนพิมพ์ครับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

พัฒนาระบบโดยทีมงาน MS SOLUTION